Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00495

Toezegging Tijdige implementatie Europese richtlijnen (30.897)De minister van Justitie zegt toe te zullen bevorderen dat implementatiewetgeving voor Europese richtlijnen in de toekomst tijdig zal worden ingediend, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.


Kerngegevens

Nummer T00495
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2007_24
Status afgevoerd
Datum toezegging 3 juli 2007
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen EU-richtlijnen
implementatie
richtlijnen
Kamerstukken Aanpassing Vreemdelingenwet 2000 inzake de verplichting passagiersgegevens door te geven (30.897)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 36 – 1092

Blz. 1092

Minister Hirsch Ballin:

(…)

Toen ik op 13 december van het vorige jaar de verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein op mij nam, was het wetsvoorstel weliswaar inmiddels ingediend, maar lag het tijdstip van indiening na het tijdstip waarop de implementatietermijn reeds verstreken was. Ik word terecht aangesproken op de vraag of de voorzieningen binnen het ministerie van Justitie wel voldoende waren c.q. zullen zijn om tijdige implementatie te verzekeren, in ieder geval te verzekeren voor zover het om indiening van wetsvoorstellen gaat. Uiteraard hebben deze ervaring en nog enkele andere ervaringen ertoe geleid dat hierover is gesproken. Ook zijn er voorzieningen getroffen om scherp in de gaten te houden wanneer een richtlijn of een kaderbesluit, waarvoor uiteraard hetzelfde geldt, geïmplementeerd dient te zijn, dus wanneer wetgeving in overeenstemming dient te zijn gebracht met een EG-verordening. Dit betekent dat wij al het mogelijke zullen doen om herhaling van dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

(…)

Blz. 1098

(…)

Ik kan uiteraard niet uitsluiten dat zich situaties voordoen, bijvoorbeeld door een probleem dat zich voordoet in Europees of nationaal verband, waardoor het feitelijk onmogelijk blijkt om de termijn te halen, maar zij mag niet buiten controle raken. Dit mag niet buiten zicht geraken. Dat was de strekking van mijn opmerking. De Kamer kan verzekerd zijn van mijn vast voornemen om dat scherper in het oog te houden.


Brondocumenten


Historie