T01542

Toezegging Toesturen jaarverslagen auditcommissie (30.880/32.822)De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen en vragen van het lid Koole (PvdA), toe om de jaarverslagen van de auditcommissie, die belast is met het toezicht op het beheer door de korpschef, aan de Kamer te sturen.  


Kerngegevens

Nummer T01542
Status afgevoerd
Datum toezegging 3 juli 2012
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden Prof.dr. R.A. Koole (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Brief
Categorie legisprudentie
Onderwerpen auditcommissie
jaarverslagen
nationale politie
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)
Politiewet 2012 (30.880)


Opmerking

Kamerstukken I 2011/12, 30880 en 32822, O (zie punt 9 voor de auditcommissie).
(NB: punt 12 is naar aanleiding van het plenaire debat toegevoegd en is het enige punt van verschil met de opsomming in de nadere memorie van antwoord.)

Uit de stukken

Handelingen I 2011/12, nr. 35 - blz. 5

De heer Koole (PvdA): "Tot slot vraag ik de aandacht van de minister nog voor het volgende. Ik blijf in de stijl van de politie. De minister heeft in reactie op onze vragen over het ontbreken van een onafhankelijke inspectie nu het voorstel gedaan van het instellen van een "onafhankelijke auditcommissie" in aanvulling op het toezicht door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Die commissie, bestaande uit onafhankelijk experts, zal worden belast met toezicht op het beheer door de korpschef en rapporteert rechtstreeks aan de minister. Maar lost dat het probleem van het ontbreken van een onafhankelijk toezicht op? Zouden de rapportages aan de minister ten minste niet ook aan het parlement moeten worden gezonden?"

Handelingen I 2011/12, nr. 36 - blz. 41

Minister Opstelten: "Ik kom op het onafhankelijk toezicht. De heer Koole vroeg om toezending van de stukken van de onafhankelijke auditcommissie naar de Kamer. Dat zou kunnen, maar het is een instrument voor mij als minister. Ik zou de rapporten niet willen toezenden, maar ik kan wel toezeggen dat ik het parlement, net als bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, jaarlijks een verslag van de werkzaamheden zal sturen."

Handelingen I 2011/12, nr. 36 - blz. 45

De heer Koole (PvdA): "Ik heb in eerste termijn gevraagd of de Kamers ook de adviezen ontvangen van de onafhankelijke auditcommissie die de minister adviseert. Ik begrijp dat hij dat heeft toegezegd. Dat hoor ik dadelijk nog graag bevestigd."

Handelingen I 2011/12, nr. 36 - blz. 55

Minister Opstelten: "Over de auditcommissie heb ik in eerste termijn al gezegd dat niet elk rapport daarvan naar de Kamer moet, maar wel eens in het jaar, net zoals we bij de rapporten van de inspectie doen. Eens in het jaar een jaarverslag."

De heer Koole (PvdA): "Door die onafhankelijke auditcommissie zelf?"

Minister Opstelten: "Ja, uiteraard. We zouden iets kunnen vergeten!"


Brondocumenten


Historie