32.822

Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012Dit wetsvoorstel regelt de invoering van Politiewet 2012 (30.880).

Met dit voorstel worden hoofdzakelijk technische wijzigingen aangebracht in verschillende wetten om de invoering een nationaal politiebestel mogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.822, A) is op 6 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling vond plaats op 2 en 3 juli 2012. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD, PVV, CDA en SGP stemden voor. Tijdens de plenaire behandelling zijn een viertal moties ingediend. Eén van de deze moties is ingetrokken, de overige drie zijn na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

De commissie heeft op 15 mei 2012 een openbare informatiebijeenkomst over nationale politie gehouden. Van deze bijeenkomst wordt een woordelijk verslag gemaakt. De fracties van VVD (Knip), PvdA (Koole), CDA (Hoekstra), SP (Ruers) en D66 (De Graaf) hebben op 8 mei 2012 inbreng geleverd voor vragen ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 24 november 2015 een mondeling overleg gevoerd met de minister van Veiligheid en Justitie over de brief van de minister van V&J van 31 augustus 2015 over de voortgang van de vorming van de nationale politie (EK 30.880 / 32.822, U met bijlagen), de brief van de minister van V&J van 28 september 2015 ter aanbieding van het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 (EK 30.880 / 32.822, V met bijlagen) en de brief van 23 november 2015 met het tussenbericht van de herijking Nationale Politie (EK 30.880 / 32.822, W met bijlage). Van dit overleg is een verslag (EK 30.880 / 32.822, X) gemaakt.

Evaluatie van deze wet

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) wenst een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid na toezending van het kabinetsstandpunt en de behandeling van deze evaluatie (EK, AA herdruk met bijlagen) in de Tweede Kamer.

De commissie heeft op 19 juni 2018 de kabinetsreactie op de evaluatie van de politiewet (EK, AD met bijlagen) besproken.

De commissie heeft op 2 april 2019 een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid gevoerd.

  • Verslag het mondeling overleg met de minister van J&V over de evaluatie van de politiewet 2012 (EK, AF)

Kerngegevens

ingediend

22 juni 2011

titel

Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten

Sociale media menu


Volg via