T00614

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 3Minister De Geus zegt toe na te gaan of de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd over de WAO-premie vanaf 55 jaar, ook naar de Eerste Kamer is gegaan. Ook zal hij het totaalpakket voor de ouderenparticipatie toesturen zodat Kamerleden de samenhang kunnen zien met met de brief over de WAO-premie.


Kerngegevens

Nummer T00614
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_9
Status afgevoerd
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15-711

[...]

(blz.711)

Minister De Geus: [...]

De heer Van Middelkoop vraagt hoe de regering de kans taxeert dat grote groepen ouderen niet meer op de arbeidsmarkt te vinden zijn, maar in de WW of in de bijstand. Het onderhavige wetsvoorstel staat niet op zichzelf. Het interruptiedebat gaf daarvan zo-even al blijk. Op verschillende terreinen worden initiatieven ontplooid om ouderen gemotiveerd aan de slag te houden. Een voorbeeld daarvan is de fiscale ondersteuning. Omdat het echt nog steeds te weinigbekend is, wijs ik erop dat voor ouderen vanaf 55 jaar geen WAO-premie meer verschuldigd is. Dat scheelt nogal in de loonkosten! Ook zijn de vervolguitkeringen in de WW geschrapt. Zo is er een pakket aan maatregelen. Ik zeg graag toe, na te gaan of de brief die daarover naar de Tweede Kamer is gestuurd, ook naar de Eerste Kamer is gegaan. Er is dus een totaal pakket voor de participatie van ouderen, waarin al deze zaken goed beschreven staan. Ik weet de datum niet uit mijn hoofd, omdat de brief is ondertekend door de staatssecretaris. Ik zal u de brief toesturen, zodat u de samenhang kunt zien.

[...]Historie

  • 15 februari 2005
    toezegging gedaan