T00598

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 6Minister de Geus zegt toe om uiterlijk in september met een inschatting te komen of 1 januari 2006 een haalbare invoeringsdatum is voor deze wet.


Kerngegevens

Nummer T00598
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_17
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 30 september 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 740

[...]

(blz.740)

Minister De Geus:

Ik heb de signalen volstrekt niet willen veronachtzamen. Ik heb alleen gezegd dat met dit signaal vooral de nadruk wordt gelegd op de zorgvuldigheid. Met het oog op die zorgvuldigheid heb ik in eerste instantie een handreiking gedaan, omdat er werd gezegd dat de Kamer scherper, helderder en duidelijker wilde weten waar zij aan toe was. Dat is ook door de heer Biermans, mevrouw Vedder en de heer Schouw gevraagd. Ik denk dat het verstandig is om daarvan het mijne te zeggen, als het gaat om klaarheid en helderheid. Mijn toezegging betreft het toezenden van informatie in september over de stand van de implementatie. Dat is een. Die informatie gaat naar beide Kamers. Als blijkt dat verantwoorde invoering op 1 januari niet mogelijk en uitstel de aangewezen oplossing is, dat is twee, ben ik bereid om wetswijziging voor te stellen. Dat is drie. Laten wij dat heel klaar en helder gezegd hebben.

[...]

(blz.741)

De heer Leijnse (PvdA): [...]

Wanneer het CAO-proces werkelijk tot september zou nemen om tot nieuwe regelingen en afspraken te komen, zijn wij te laat. De uitvoeringsinstanties hebben dan echt te weinigtijd om een en ander te verwerken. Uit uw redenering vloeit voort dat u beter voor de zomer de stand der dingen kunt opmaken en nagaan of het CAO-proces ver genoeg gevorderd is. Voor de sociale partners is dat het signaal dat zij dan eigenlijk al klaar moeten zijn. Mij lijkt dat beter dan voor dat moment september te kiezen en daarmee te veel ruimte te creëren voor de eerste fase van het proces.

Minister De Geus:

Ik begrijp uw redenering. Ik heb heel goed geluisterd naar wat de heer Biermans en anderen hebben gezegd. Zij hebben niet gevraagd om een inschatting mijnerzijds van de uitkomsten van het CAO-proces, maar om informatie over de stand van de implementatie. Het is goed van u te horen dat de CAO-partijen er voor de zomer uit moeten zijn. Om een inschatting te kunnen maken van de stand van de implementatie en de vraag of in dat verband 1 januari 2006 een haalbare invoeringsdatum is, lijkt het mij verstandig u toe te zeggen, uiterlijk in september daarmee te komen.

[...]Historie

 • 30 augustus 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29760, nr. 59
 • 15 februari 2005
  toezegging gedaan