T00596

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 8Minister De Geus zegt toe de verschillende partijen (uitvoeringsorganisaties) te zullen blijven betrekken bij uitvoering van de wet en daarbij de motie- Van Thijn te zullen uitvoeren.


Kerngegevens

Nummer T00596
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_15
Status afgevoerd
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 725

[...]

(blz.724)

De heer Leijnse (PvdA):

Dat begreep ik al. Maar nu is het de vraag waarover die informatie zal gaan. Welke conclusie kunnen wij trekken als de regering in september aangeeft hoe de situatie is? Als de cao-onderhandelingen voor 90% zijn afgerond en als men daarbij nieuwe regelingen heeft afgesproken, is dan de periode van september tot 31 december voor de uitvoeringsorganisaties lang genoeg om nieuwe reglementen te maken, die te laten toetsen en aan de werknemers te vragen wat zij bijvoorbeeld met hun prepensioenrechten gaan doen? Of is die periode veel te kort? U draait een beetje om de vraagheen hoe wij die rapportage op zijn realiteitsgehalte moeten toetsen.

[...]

(blz.725)

Minister De Geus:

Ik draai absoluut niet om de vraag heen, ik haal alleen het beeld van uitstel dat door uw vragen werd opgeroepen, niet naar mij toe. Ik heb een inschatting van de mogelijkheden gegeven. Die is dat het met de juiste voortvarendheid en met het tijdig nemen van de meest noodzakelijke beslissingen mogelijk is om de wet per 1 januari aanstaande verantwoord in te voeren. Of dit beeld over een halfjaar nog steeds bestaat, weet ik niet, maar daarop kan ik dan antwoord geven. En de zorg van de Kamer is de mijne, het gaat er dan om of de wet op een voor burgers en andere betrokkenen verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. Daarvoor zijn staatssecretaris Wijn en ik in de regering verantwoordelijk. Ik hoop en verwacht dat mijn inschatting in september nog steeds juist zal zijn. Als dat niet zo is, zullen wij daar conclusies uit trekken.

[...]

Minister De Geus:

In de reacties van verschillende partijen op de uitvoering heb ik een aantal dingen gehoord. Zo beschikken ze nog niet over een aantal AMvB's en ministeriële regelingen. Ik heb aangegeven dat wij daarbij de motie-Van Thijn zullen uitvoeren en dat wij hun bij de uitvoering van de wet zullen blijven betrekken. Het tijdpad daarvoor heb ik de Kamer zo-even gegeven. De uitvoeringsorganisaties wisten dat nog niet toen zij die brieven schreven, dus daarover hebben zij nu helderheid. Als tweede punt heb ik aangegeven dat uitvoeringsorganisaties natuurlijk niet het gedrag van de partijen, van de sociale partners kunnen sturen of erover kunnen oordelen. Dat kan ook ik niet. Ik kan wel aangeven dat de verantwoordelijkheid voor het tempo en de mogelijkheden voor een groot deel bij de sociale partners zelf ligt. Dat is voor mij de reden dat ik het oordeel over de verantwoorde invoering nu alleen maar kan geven vanuit de situatie voorafgaand aan de onderhandelingsprocessen. Na de zomer kan ik de Kamer zeggen of dat na afronding van die processen nog steeds hetzelfde oordeel is.

[...]Historie

  • 15 februari 2005
    toezegging gedaan