T01079

Toezegging Toezending samenvattend verslag implementatie (31.579)De minister van EZ zegt toe het verslag dat de Europese Commissie in 2010 over de werking van de Dienstenrichtlijn zal maken ook aan de Eerste Kamer aanbieden, vergezeld van een duiding.


Kerngegevens

Nummer T01079
Status voldaan
Datum toezegging 10 november 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Europese Commissie
evaluaties
implementatie
Kamerstukken Dienstenwet (31.579)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 8 – blz. 225

Minister van der Hoeven:

[…]

In de Dienstenrichtlijn zit een aantal haakjes voor toekomstig beleid op het terrein van diensten. De Dienstenrichtlijn voorziet in het systeem van peer review, de wederzijdse beoordeling van de screeningsresultaten van de lidstaten. Ik denk dat een dergelijke exercitie resterende problemen voor de interne dienstenmarkt aan het licht kan brengen en ook kan leiden tot aanvullende initiatieven op Europees niveau. Verder moet de

Commissie uiterlijk eind 2010 een samenvattend verslag indienen bij de raad en bij het Europees Parlement. Dat kan, indien van toepassing, vergezeld gaan van voorstellen voor aanvullende initiatieven. Ik heb in de memorie van antwoord toegezegd dat ik dit verslag,

voorzien van mijn duiding, zal doen toekomen aan beide Kamers.

Kamerstuk 31579, C

Blz. 28

Minister van der Hoeven:

[…]

De leden van de fractie van de PvdA vroegen om een toezegging van de regering om een rapportage van de implementatie op 28 december 2009 in de EU. 28 december 2009 is de uiterste datum waarop de lidstaten alle implementatiewerkzaamheden geheel dienen te hebben afgerond en daarover een melding aan de Europese Commissie moeten zenden. Dat is dus niet het moment waarop alle aspecten van de implementatie transparant zijn – noch voor de Commissie, noch voor de lidstaten. Wel kent de dienstenrichtlijn zelf, zoals hieronder nader uitgewerkt, een aantal data waarop de Commissie richting Europees Parlement en Raad een verslag respectievelijk een voorstel voor eventuele aanvullende maatregelen zal moeten doen. In overeenstemming met de verplichtingen uit de dienstenrichtlijn (artikel 39) zullen alle lidstaten uiterlijk op 28 december 2009 een verslag indienen bij de Commissie met informatie over hun screeningsresultaten. Alle lidstaten, dus ook Nederland, zullen elkaars verslagen vervolgens gedurende zes maanden in 2010 beoordelen in het kader van het proces tot wederzijdse beoordeling. Op 28 december 2009 is deze informatie nog niet voorhanden, maar gaandeweg zal in 2010 meer duidelijkheid ontstaan omtrent de uitkomsten van de screening in de diverse lidstaten. Deze wederzijdse beoordeling zal uitmonden in een samenvattend verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement (uiterlijk 28 december 2010), waarin tevens in voorkomend geval voorstellen voor aanvullende initiatieven kunnen worden opgenomen. Ik zeg uw Kamer alsmede de Tweede Kamer toe dit verslag, voorzien van mijn duiding, te zullen sturen.


Brondocumenten


Historie