T03762

Toezegging Tussenevaluatie Nationaal Groeifonds (36.410 L)De minister van Economische Zaken en Klimaat zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Kroon (BBB) en Crone (GroenLinks-PvdA), toe dat de tussenevaluatie van het Nationaal Groeifonds voor het einde van het jaar, 2023, aan de Eerste Kamer wordt verzonden.


Kerngegevens

Nummer T03762
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2023
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken en Klimaat
Kamerleden drs. F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
drs. ing. B. Kroon (BBB)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Groeifonds
tussenevaluatie
Kamerstukken Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36.410 L)


Uit de stukken

Handelingen I 2023-2024, nr. 13, item 3 - blz. XXX

De heer Kroon (BBB):

(…)

“Het lag in de planning dat er een evaluatie van het Groeifonds beschikbaar zou zijn in december 2023. Wanneer komt deze evaluatie beschikbaar voor beide Kamers? Blijkt uit deze evaluatie iets van effectiviteit van het Groeifonds op midden- en kleinbedrijf en de impact op regionale ontwikkeling?”

Handelingen I 2023-2024, nr. 13, item 3 - blz. XXX

Minister Adriaansens:

(…)

“We hebben met elkaar ook gezegd dat we een tussenevaluatie doen. Die wil ik voor het eind van het jaar met uw Kamer delen, zoals ik ook heb toegezegd. Dat was de afspraak. Ik moet alleen nog wel een akkoord krijgen van de ministerraad op die tussenevaluatie. In die tussenevaluatie wordt met name ingegaan op een aantal vragen die hier ook aan de orde zijn geweest. Klopt de governance? Klopt de inrichting? Is de wijze van besluitvorming transparant en kwalitatief sterk genoeg? Ik kan daar nu niets inhoudelijks over zeggen, maar in algemene zin kan ik zeggen dat die evaluatie een positief beeld schetst van het functioneren van het fonds. Dat vind ik voor dit debat wel relevant.”

De heer Crone (GroenLinks-PvdA):

“U gaf net al een brede toelichting waarom het fonds wel of niet succesvolle criteria kent, maar voor ons is de toetssteen natuurlijk ook de procedure. Want als ondernemers geen toegang hebben of het zijn alleen maar, met alle respect, projecten die ambtelijk zijn aangedragen, dan is het niet goed. We aarzelen dus met z'n allen, namelijk: moet je dan wel doorgaan voordat je de evaluatie hebt gezien? Dat is mijn concrete vraag, namelijk: wanneer krijgen we die evaluatie? U zegt: die moet nog door de ministerraad. Nou, kunnen we die dan heel snel krijgen? Want dan kunnen we heel snel zeggen "ga maar door" of "stel toch iets anders in".”

Minister Adriaansens:

“Helaas mag ik niet vertellen wanneer we wat agenderen, maar ik zeg deze Kamer graag toe dat het absolute streven was om dat voor het eind van het jaar te doen. Ik verwacht dat ook te kunnen halen.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 13, item 3 - blz. XXX

Minister Adriaansens:

(…)

“Ik heb het volgende wel toegezegd. Dat wil ik hier herhalen. Ik zal zo snel mogelijk een tussenevaluatie aan uw Kamer toesturen.”


Brondocumenten


Historie