Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 27 januari 2015Parlementair jaar 2014/2015, 18e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.43 uur
Status: gecorrigeerd

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten:

Backer, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Faber-van de Klashorst, Flierman, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Gerkens, Fred de Graaf, Thom de Graaf, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koning, Koole, Kops, Kuiper, De Lange, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Popken, Postema, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor en Van Zandbrink,

en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Franken, Elzinga, Strik, Kox en De Vries, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Linthorst, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de herdenking ter gelegenheid van de 70-jarige bevrijding van Theresienstadt;

Van der Linden en Barth, wegens verblijf buitenslands;

Ter Horst, wegens persoonlijke omstandigheden;

Nagel, Ester en Duivesteijn, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Ingekomen zijn twee brieven van de vicevoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20 januari 2015 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. Eén houdende het advies om de artikel 100-brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 14 oktober 2014 inzake de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan voor kennisgeving aan te nemen en één houdende het advies om de artikel 100-brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 september 2014 over hetzelfde onderwerp, voor kennisgeving aan te nemen.

De brieven liggen in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie BDO heeft verenigd.


Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) (33964);

- het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338) (33954).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338) (33954) te hebben kunnen verenigen.


Stemmingen

Stemming Toekenning inkomensondersteuning aan personen die een AOW-uitkering ontvangen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (34015).


De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Ruers (SP):

Mevrouw de voorzitter. De SP-fractie zal om drie redenen tegen het wetsvoorstel stemmen. Ten eerste is de SP inhoudelijk geen voorstander van een bezuinigingsmaatregel die een koopkrachtondersteunende maatregel kort, juist voor mensen met een onvolledige AOW. Ten tweede bracht de schriftelijke voorbereiding aan het licht dat dit ook een groep mensen raakt die hun hele leven in Nederland hebben gewoond, namelijk gezinsleden van werknemers van internationale verdragsorganisaties. Onder andere de beantwoording van vragen hierover is inhoudelijk zeer teleurstellend in de ogen van de SP-fractie. Ten derde heeft de regering voor de behandeling van dit wetsvoorstel in deze Kamer de beoogde bezuiniging op de koopkrachtondersteuning aan AOW'ers reeds per 1 januari jl. geëffectueerd door middel van twee tijdelijke maatregelen. De AMvB die in de Wet MKOB de beleidsvrijheid geeft om de hoogte van de koopkrachttoelagen vast te stellen, was nooit bedoeld om die toelage op nul te stellen. Daarmee wordt het recht dat voortvloeit uit de thans nog geldende Wet MKOB de facto ontzegd. Met deze AMvB-route die het parlementaire proces in deze Kamer niet respecteert, wordt volgens onze fractie een gevaarlijk precedent geschapen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.


Afwezig is de fractie van 50PLUS.


Sluiting

Sluiting 13.43 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 27 januari 2015:

Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338) (33954);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) (33964);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 27 januari 2015 o.v. incl. eventuele stemmingen (of anders hamerstuk):

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (34015);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 3 maart 2015 i.p.v. 3 februari 2015:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 april 2015:

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (33239).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen;

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats (33956);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs (33971);

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (34012).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake reactie op het onderzoeksrapport ter zake de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (griffienr. 156601).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R.R. te G., inzake onterechte gronddealtransactie door B en W Hof van Twente (griffienr. 156593).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van D.K., inzake aardbevingen in Groningen (griffienr. 156571.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van J.v.R. te A., inzake Nederland immigratieland? (griffienr. 156594).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.