Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 15 mei 2018Parlementair jaar 2017/2018, 29e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.47 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:

Aardema, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Ganzevoort, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Ton van Kesteren, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Teunissen, Verheijen, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel en Van Zandbrink.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van de Ven, wegens verblijf buitenslands in verband met werkzaamheden voor de Raad van Europa in Parijs;

Klip-Martin, wegens bezigheden elders;

De Bruijn-Wezeman, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan een "consultation meeting on human rights and mental health" van de OHCHR in Genève;

Gerkens, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan een interparlementaire bijeenkomst in Brussel;

Niek Jan van Kesteren, wegens verblijf buitenslands.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Herdenking van de heer F.C. de Jong

Aan de orde is de herdenking van de heer F.C. de Jong.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de herdenking van de heer F.C. de Jong. Ik verzoek de leden te gaan staan.

Op 6 april jongstleden overleed op 95-jarige leeftijd Frans de Jong, oud-senator voor het CDA. Hij was lid van de Eerste Kamer voor het CDA van 16 september 1980 tot 11 juni 1991.

Franciscus Cornelius de Jong werd op 29 november 1922 geboren in Alphen, Noord-Brabant. In zijn woonplaats ging hij naar de rooms-katholieke lagere school. Daarna volgde hij het gymnasium bèta aan het Sint-Jozefcollege in het Belgische Turnhout. In het midden van de Tweede Wereldoorlog behaalde hij zijn eindexamen en hij ging toen onmiddellijk aan de slag bij bouwmaterialenhandel Hoppe in Alphen. Tevens werkte hij op het landbouwbedrijf van zijn ouders.

Van 1945 tot 1946 was de heer De Jong lid van de opbouwcommissie van de gemeente Alphen en Riel. Vervolgens bezocht hij de Landbouwhogeschool in Wageningen, waar hij in 1951 als landbouwingenieur afstudeerde. De heer De Jong kon direct terecht bij het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening als ambtenaar Borgstellingsfonds. Na twee jaar maakte hij de overstap naar de Coöperatieve Suikerfabrieken waar hij secretaris van het bestuur werd. Dat bleef hij tot hij in 1984 met de VUT ging. Intussen was in 1966 de naam van zijn werkgever veranderd van Suikerfabrieken in Suiker Unie.

Naast zijn werk was de heer De Jong al jong zeer actief in verschillende maatschappelijke functies. Tijdens zijn studie was hij bijvoorbeeld voorzitter van de agrarische studiegroep in Wageningen. In de jaren zestig van de twintigste eeuw was hij bestuurslid van Scouting Nederland, in de jaren zeventig vervulde hij bestuurlijke functies in de gezondheidszorg en op sportgebied, en in de tachtiger jaren was hij voorzitter van het Industrie- en Havenschap Moerdijk. Er is bijna geen maatschappelijk terrein waarop de heer De Jong niet actief is geweest.

De politieke loopbaan van de heer De Jong ving aan op 6 juni 1962 toen hij lid werd van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de KVP. Hij zou 17 jaar Provinciale Statenlid blijven. Van 1972 tot 1979 was hij tevens voorzitter van de KVP-, later de CDA-fractie. Op 16 september 1980 werd de heer De Jong beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Van 1987 tot zijn vertrek uit deze Kamer op 11 juni 1991 was hij secretaris van de CDA-fractie. Over zijn motivatie om politiek actief te worden zei hij eens: "Politiek pakt je, met als onderliggende verwachting dat je een bijdrage kunt leveren aan het goed functioneren van de democratie".

De heer De Jong was namens zijn fractie landbouwwoordvoerder en werd in 1987 voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Landbouw en Visserij. In zijn maidenspeech op 15 april 1981 refereerde hij al aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Gemeenschappen: "dat van den beginne af goed van de grond is gekomen en krachtig is ontwikkeld; maar waarvan nu gezegd wordt dat het is vastgelopen".

In het debat over het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie op 7 mei 1985 sprak de heer De Jong zijn steun uit voor verdere Europese integratie en versterking van de bevoegdheden van de Europese Commissie. De debatten over de hervorming van de Europese Unie én van het Europees landbouwbeleid zouden tijdens zijn periode in de Eerste Kamer, en tot op de dag van vandaag, voortduren.

De heer De Jong noemde de Eerste Kamer in een interview een soort "spons" die alles van belang aanzuigt. Omdat ze niet politiek functioneert, komt er een zwaar accent te liggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van senatoren. Pessimisme over het imago van de politiek wees hij af: "Politiek is door de media van een bezigheid van weinigen een gemeenschappelijk goed geworden. Het publiek kijkt steeds meer door de politiek heen. Politici worden zodoende gedwongen zich waar te maken tegenover de niet-geringe concurrentie, met alle gevolgen van dien."

Na zijn pensionering bleef Frans de Jong actief. Vrijwel direct na zijn vertrek uit de Eerste Kamer, toen hij 70 was geworden, werd hij gevraagd voorzitter te worden van de Katholieke Bond voor Ouderen van het bisdom Breda. In die functie ontdekte hij begin jaren negentig het internet. In 1996 richtte hij Stichting SeniorWeb op, gericht op het opleiden van ouderen in de mogelijkheden van computers en internet. De heer De Jong was ervan overtuigd dat de computer mensen jong houdt. Hij zei daarover in 2007: "Het persoonlijk contact wordt door de pc echt niet verdrongen, integendeel, de pc gaat vereenzaming tegen. En wat ook mooi is: mensen blijven dingen ontdekken". Zoals hij zelf ook bleef ontdekken.

In 1980 werd de heer De Jong benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2001 ontving hij de Provinciepenning van Noord-Brabant waarmee hij ereburger van zijn provincie werd.

De heer De Jong stelde zich in zijn politieke en maatschappelijke leven tot doel een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor heeft hij zich altijd met grote toewijding en betrokkenheid ingezet.

Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel.

Ik vervolg nu de korte vergadering en daarna is de vergadering afgelopen. Dan maak ik gebruik van de gelegenheid om de familie te condoleren. Dan is er ook gelegenheid voor de overige Kamerleden om de familie te condoleren.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Kamer heeft de volgende voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen: 23908 (R1519), BW; 34898 (R2101), A; 34899 (R2101), A; 34913, A; 34922 (R2103), A; 34927 (R2104), A.

Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851);

het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34872).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van de PvdA en GroenLinks wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34872) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik sluit de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.47 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 15 mei 2018:

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851);

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34872);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen plaatsvinden op 15 mei 2018:

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34821);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 5 juni 2018:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34456);

Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) (34763).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (34629);

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (34642);

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (34694);

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (34805);

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (34806);

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34821);

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (34824);

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34825);

Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34826);

Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34827);

Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34828);

Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34829);

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34830);

Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34831);

Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34832);

Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34833);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (34838);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden) (34869);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk) (34886);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34911).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 24 april 2018 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake transparantie van het (in)formatieproces (griffienr. 162971);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten (griffienr. 162960);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018 (griffienr. 162961);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 (griffienr. 162946.01);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 17 januari 2018 te Washington tot stand gekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribisch deel van Nederland, en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen het Caribische deel van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2018, 22), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 162987);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 15 december 2017 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het IHE Delft Institute for Water Education in Nederland als een instituut onder auspiciën van UNESCO (categorie 2) (Trb. 2018, 9 en 46), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 162986);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 6 december 2017 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechte voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (Trb. 2018, 2), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 162997);

een, van alsvoren, ten geleide van de kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2018 (griffienr. 162998);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1 Maatregelen inzake niet-presterende leningen (griffienr. 162999);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken + Art. 50 van 14 mei 2018 (griffienr. 163014);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 4 december 2017 te Jeruzalem tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 2001 (Trb. 2018, 8), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 163017);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, ten geleide van het jaarverslag Rechtspraak 2017 (griffienr. 162962);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake grensoverschrijdende samenwerking (griffienr. 162959);

een, van alsvoren, inzake storting eerste tranche t.b.v. het trustfund voor de wederopbouw van Sint Maarten en start versterking grenstoezicht (griffienr. 162973);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake aanbieding CTIVD-rapport nr. 57 inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten (griffienr. 162969);

een, van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake reactie op de brief van de Onderwijscoöperatie over de positie van het bestuur van de Onderwijscoöperatie (griffienr. 162745.01);

een, van alsvoren, inzake bekrachtiging voortel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34598) (griffienr. 162992);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake vragen naar aanleiding van de brief Fiscale beleidsagenda (griffienr. 162542.02);

een, van alsvoren, inzake vragen naar aanleiding van de brief Aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking (griffienr. 162542.03);

een, van alsvoren, inzake uitstelbrief Kamervragen vaste commissie voor Financiën EK over fiscale aspecten cryptovaluta (griffienr. 162625.02);

een, van de minister van Financiën, inzake stukken die voorliggen op de informele Ecofin-Raad van 27 en 28 april 2018 te Sofia (griffienr. 162926.01);

een, van alsvoren, inzake rol centrale banken in toezicht CCP's (griffienr. 162980);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag informele bijeenkomst milieuministers 10-11 april 2018 te Sofia (griffienr. 162654.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van jaarstukken Staatsbosbeheer 2017 (griffienr. 163012);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van een afschrift Nationaal Hervormingsprogramma 2018 (griffienr. 162984);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V. (griffienr. 162974);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het verslag van Informele Raad WSB van 17 en 18 april 2018 te Sofia (griffienr. 162773.01);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (griffienr. 162393.13);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake uitstel Commissiebrief Eerste Kamer inzake reactie op het toezeggingenrappel VWS ten aanzien van T02294 (griffienr. 162393.12.1);

een, van de minister voor Medische Zorg, inzake Besluit privatisering Intravacc (griffienr. 162991).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 9 mei 2018 aan de Tweede Kamer betreffende Verzoek advies wijziging Infrastructuurfonds (griffienr. 163022).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.L. te L., inzake de aanval van de V.S. op Syrië (griffienr. 162964).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van C.A., inzake omnivoor orbán (griffienr. 152957).

Dit verslag wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Europese Zaken;

een, van W.M.W.H.E. te K., inzake misstanden binnen het Nederlands wetstelsel (griffienr. 161099.05);

een, van F.W.H.D. te H., inzake open brief verantwoordelijkstelling Eerste Kamer der Staten-Generaal (griffienr. 163005).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van F.C., inzake samenvoeging gemeenten Nut, Onderbanken en Schinnen (34826) (griffienr. 163015).

een, van A.C.S.G., inzake herindeling Groningen-ten Boer-Haren (34805) (griffienr. 159665.08).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van H.J. te D., inzake de dividendbelasting (griffienr. 162108.13).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën.

een, van R.B., inzake wat te doen zonder aardgas (griffienr. 163008).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van J.d.V., inzake Wajong partnertoets (griffienr. 163006).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van C.v.d.L., inzake reguliere geneeskunde en haar medicijnen (griffienr. 162965);

een, van fam. N. te M., inzake registratie donorschap overheid? erg verwarrend (griffienr. 159856.290).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van C.v.d.G. te M., inzake woningbouw, huisvesting, thuiszorg, bejaardenproblematiek en algehele vooruitgang (griffienr. 163004).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.