34.851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbeschermingDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)PDF-document. Het doel van deze Europese verordening is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de EU. De rechten van burgers op het gebied van privacy worden versterkt door bijvoorbeeld het vastleggen van het recht om 'vergeten te worden' en het recht van burgers om van de overheid of een bedrijf hun persoonsgegevens in een standaardformaat te krijgen (dataportabiliteit).

Dit voorstel regelt de instelling en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als nationale toezichthouder en de bevoegdheid van de AP om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere regels. Organisaties moet aantonen dat zij in overeenstemming met de verordening handelen en een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden.

De verordening en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 13 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2017

titel

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten