Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 25 juni 2019Parlementair jaar 2018/2019, 36e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Tijdelijke voorzitter: Backer

Tegenwoordig zijn 66 leden, te weten:

Adriaansens, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, Van der Burg, Cliteur, Crone, Diederik van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prins, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De tijdelijke voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Apeldoorn, wegens deelname aan de COSAC (Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden;

De Bruijn-Wezeman, Kox en Stienen, wegens deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Dessing, wegens verblijf buitenslands;

Bezaan, Pouw-Verweij en Vendrik, wegens bezigheden elders;

Ester, wegens deelname aan het IPKO.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Vanochtend heb ik in deze zaal namens u de deelnemers aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPKO, waar de heer Ester nu is, welkom geheten. Deze halfjaarlijkse conferentie van Staten- en Kamerleden uit de landen van het Koninkrijk is vandaag en morgen te gast in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Ook leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en hun collega's uit de Tweede Kamer waren daarbij aanwezig. Hoogtepunt, na de ontvangst hier, was vanochtend de ontvangst van de IPKO-delegaties door Zijne Majesteit de Koning op Paleis Noordeinde. De conferentie duurt tot en met vrijdag en zal die middag worden afgesloten met het ondertekenen van de afsprakenlijst door de delegatieleiders. Ik wens de deelnemende collega's vruchtbare besprekingen de komende dagen.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De tijdelijke voorzitter:

De leden van de fractie van de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Aan de orde is een voorstel om de vervaltermijn van de motie-Kox c.s. over armoede onder kinderen (35000, C) met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde zou deze op 25 juni aanstaande van rechtswege vervallen. Maar de motie kan met uw instemming een halfjaar worden aangehouden, en dat heeft het lid Kox verzocht.

Kan de Kamer instemmen met dit verzoek? Dat is het geval.

En dan sluit ik deze ultrakorte vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.35 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 25 juni 2019:

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687);

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 2 juli 2019:

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 9 juli 2019:

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992 (R2106)).

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten) (35086);

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087);

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089);

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd) (35223).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen van de commissie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (griffienr. 165189);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 samenstelling van 20 en 21 juni 2019 (griffienr. 165183);

een, van alsvoren, inzake Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (griffienr. 165170);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Mededeling Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU (griffienr. 165174);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Mededeling Fraudebestrijdingsstrategie (griffienr. 165175);

een, van alsvoren, inzake Clingendael belangenbehartiging (griffienr. 165195);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2019 (griffienr. 165146.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid, inzake voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 (griffienr. 163951.02);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers 11 en 12 juli 2019 (griffienr. 165182);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele bijeenkomst milieuministers 20-21 mei 2019 Boekarest (griffienr. 165047.01);

een, van de ministers van Economische Zaken en Klimaat wen van Financiën, inzake kabinetsreactie Lentepakket Europees Semester 2019 (griffienr. 165188);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake verslag Informele Landbouwraad 2-4 juni 2019 (griffienr. 165004.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (griffienr. 163826.04);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake beantwoording SO-vragen 29 mei 2019 en 3 juni 2019 (griffienr. 165200);

een, van alsvoren, inzake beantwoording SO-vragen 29 mei 2019 en 3 juni 2019 Formele Raad WSB van 13 juni 2019 (griffienr. 165199).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden:

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven (griffienr. 165184);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019 (griffienr. 165197).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. het volgende geschrift:

een, van T.v.G., inzake verlies verkoop woning asbest (34675) (griffienr. 164110.61).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.

De Voorzitter stelt voor dit geschrift voor kennisgeving aan te nemen.