Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 10 september 2019Parlementair jaar 2018/2019, 39e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dessing, Diederik van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Hermans, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prins, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Veldhoen, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering. Ik heet u allen welkom terug na het reces. Ik hoop dat u allen een goed reces heeft gehad. Ik heet u allen welkom op deze laatste vergaderdag van het parlementaire jaar.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Op 16 augustus 2019 hebben Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden mededeling gedaan van het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina. Namens u allen heb ik gevoelens van medeleven betuigd aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en aan Zijne Majesteit de Koning. Onze gedachten zijn bij degenen die Prinses Christina persoonlijk het meest missen: bij de familieleden en vrienden, die haar zo lief waren. Wij wensen hun kracht bij het dragen van dit verlies.

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Teunissen, wegens verblijf buitenslands;

Vendrik, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De leden Otten, Rookmaker en De Vries hebben aangekondigd met ingang van 20 augustus 2019 een nieuwe fractie te vormen, te weten: de Fractie-Otten. In verband met de afsplitsing heb ik namens de fractie Forum voor Democratie het lid Frentrop benoemd tot voorzitter van de commissie voor Financiën (FIN) in plaats van het lid Otten en het lid Beukering tot ondervoorzitter van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) in plaats van het lid De Vries.

Namens de fractie Forum voor Democratie heb ik aangewezen: het lid Dessing als lid van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De leden Van Wely en Cliteur heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Europese Zaken. Het lid Nanninga heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO). Het lid Van der Linden heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Namens de Fractie-Otten heb ik het lid Otten benoemd tot ondervoorzitter van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) in plaats van het lid Van Wely. Voor de goede orde meld ik hierbij dat ik het lid Otten ook heb aangewezen als lid van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V). Voorts heb ik het lid Otten aangewezen als lid van de commissie voor Financiën (FIN), de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het lid Rookmaker heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Europese Zaken (EUZA), de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO). Het lid De Vries heb ik aangewezen als lid van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL), de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Namens de fractie van D66 heb ik aangewezen het lid Backer als lid van de commissie voor Europese Zaken (EUZA) in plaats van het lid Dittrich.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen zijn:

  • beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heer A.L.E. Arbouw en de heer E.B. van Apeldoorn tot leden en de heer E. van der Burg, de heer H.P.M. Knapen, de heer R.A. Koole alsmede mevrouw M.H.M. Faber-van de Klashorst tot plaatsvervangend leden van de NAVO Parlementaire Assemblee;
  • voorts beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heer A.L.E. Arbouw en mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten tot leden en de heer E. van der Burg, mevrouw F. Karimi, mevrouw G. Prins-Modderaar als plaatsvervangend leden van de OVSE-Parlementaire Assemblee;
  • alsmede beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heer M.J.M. Kox, mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman en mevrouw M.M. de Boer tot vertegenwoordiger en mevrouw P.W. Geerdink, mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten en de heer R.A. Koole tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa;
  • vervolgens beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van mevrouw P.W. Geerdink, mevrouw A.M.V. Gerkens, de heer J.J. Atsma, de heer R. van Gurp tot leden van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie;
  • verder beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heer W.T. van Ballekom, de heer R. Wever, de heer A.G.J.M. Rombouts, de heer P. Ester, mevrouw A.M.V. Gerkens, mevrouw G.V.M. Veldhoen, mevrouw J.E.A.M. Nooren en de heer R.A. Janssen tot leden en de heer H.P.M. Knapen, de heer M.J. van Rooijen, de heer D.J.H. van Dijk en mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten tot plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;
  • ten slotte beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman en de heer H.P.M. Knapen tot vertegenwoordigers in de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat: 31936-I, 35221-A, 35222-A.

Ingekomen is een verzoek van mevrouw N. Pouw-Verweij d.d. 23 juli 2019, waarin zij meedeelt dat zij per 24 juli 2019 tot en met 12 november 2019 haar lidmaatschap van de Eerste Kamer tijdelijk wenst te beëindigen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verzoek heb ik ingewilligd. En ik heb vandaag vernomen dat collega Pouw inmiddels is bevallen van een zoon. Ik zal haar namens de Kamer onze felicitaties sturen. De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is van het ontslag van mevrouw Pouw op de hoogte gebracht.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging van de heer O.J. Hermans

Aan de orde is de beëdiging van de heer O.J. Hermans.

De voorzitter:

Hiermee samenhangend is nu aan de orde de installatie van de heer O.J. Hermans.

Ik deel aan de Kamer mede, dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer O.J. Hermans: de heer R. Koole (PvdA) als voorzitter, de heer P. Essers (CDA) als lid en mevrouw P. Stienen (D66), eveneens als lid.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer O.J. Hermans inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Koole, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer O.J. Hermans, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Koole, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie welke de geloofsbrief van het benoemde lid van de Kamer, de heer O.J. Hermans, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Hermans als lid van de Kamer toe te laten. De commissie: Ruud Koole, voorzitter, Peter Essers, lid en Petra Stienen, lid.

De voorzitter:

Ik dank de heer Koole voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak.

Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen. Kan de Kamer zich hiermede verenigen? Ik zie geknik.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier, de heer Hermans binnen te leiden.

Ik verzoek u allen te gaan staan.

Nadat de heer Hermans door de Griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven eden af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik wens u als eerste van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de presentielijst te tekenen.

Tevens meld ik de Kamer dat ik namens de fractie Forum voor Democratie het lid Hermans heb aangewezen als lid van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gaat u zitten.

Nadat ik de vergadering heb gesloten, is er voor de leden gelegenheid u op de gebruikelijke wijze in de plenaire zaal te feliciteren, maar niet dan nadat ik u als eerste heb gefeliciteerd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.47 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen plaatsvinden op 10 september 2019:

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproducten) (35167);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking te doen plaatsvinden op 10 september 2019:

Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24) (35180);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad te doen plaatsvinden op 10 september 2019:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VI);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 10 september 2019:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VIII);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 24 september 2019:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 24 september 2019:

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (35137).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985);

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054);

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (35099 (R2114));

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) (35100);

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (35137);

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146);

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproducten) (35167);

Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24) (35180);

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (35190);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2018 (35200-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2018Jaarverslag en slotwet van de Koning 2018 (35200-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35200-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35200-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (35200-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 (35200-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (35200-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (35200-VIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (35200-IX);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018 (35200-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (35200-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (35200-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (35200-XV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (35200-XVI);

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (35200-XVII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018 (35200-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018 (35200-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018 (35200-C);

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018 (35200-J);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IX);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-J);

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113) (35215 (R2128)).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 2 september 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van het lid Van Raak (SP) over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag d.d. 22 augustus 2019 (griffienr. 165473);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid, inzake samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021 (griffienr. 165295);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, inzake kennisgeving verzoek voor bijdrage aan maritieme veiligheid Golfregio (griffienr. 165448);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verdragen in voorbereiding (griffienr. 165293);

een, van alsvoren, inzake Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100"; Dhaka, 13 mei 2019 (griffienr. 165394);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019 (griffienr. 165393);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele Europese Raad 30 juni tot 2 juli 2019 (griffienr. 165183.02);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Verordening voor typegoedkeuring i.r.t. RDE conformiteitsfactoren (griffienr. 165406);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Aanbeveling Cyberbeveiliging van 5G-netwerken (griffienr. 165408);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 15 juli 2019 (griffienr. 165236.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019 (griffienr. 165393.01);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op rapport-Van der Graaf inzake rechtsstatelijkheid in de Europese Unie (griffienr. 165447);

een, van alsvoren, inzake toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces (griffienr. 165437);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele RBZ Gymnich van 29 en 30 augustus 2019 (griffienr. 165461);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 165474);

een, van alsvoren, inzake Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst; Florianopolis, 14 september 2018 (griffienr.165478);

een, van alsvoren, inzake Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst; Porotroz, 28-10-2016 (griffienr. 165477);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake bekrachtiging initiatiefvoorstel van Wet zorgplicht kinderarbeid (griffienr. 162798.05);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, ten geleide van de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (griffienr. 165388);

een, van de ministers voor Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap (griffienr. 165392);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake ontwerpregeling kansspelen op afstand (griffienr. 165423);

een, van alsvoren, inzake bekrachtiging van wetsvoorstel 34231 (griffienr. 160390.07);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake Mededeling bekrachtiging en inwerkingtreding initiatief-Verhoeven (34 456) (griffienr. 163766.04);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening (griffienr. 165335);

een, van alsvoren, inzake Saba package en convenant volkshuisvesting Bonaire (griffienr. 165389);

een, van alsvoren, inzake renovatie Binnenhof (griffienr. 158269.25);

een, van alsvoren, inzake renovatie Binnenhof (griffienr. 158269.26);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie afsprakenlijst IPKO (griffienr. 165467);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Eindrapport focusgroepen (griffienr. 165434);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslag (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019 (griffienr. 164810.01);

een, van alsvoren, inzake Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs (griffienr. 165336);

een, van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake voortgang onderwijs Caribisch Nederland (griffienr. 165338);

een, van de minister van Financiën, inzake nazending geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 8 en 9 juli 2019 (griffienr. 165232.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel (griffienr. 165232.02);

een, van alsvoren, inzake toevoeging geannoteerde agenda eurogroep 13 september 2019 te Helsinki (griffienr. 165471.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda eurogroep en informele Ecofin-Raad 13 en 14 september 2019 (griffienr. 165471);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake toezegging onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten (griffienr. 164573.14);

een, van alsvoren, inzake eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst (griffienr. 165240);

een, van alsvoren, inzake rapportage ADR bij eerste voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst (griffienr. 165240.01);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (griffienr. 165192.04);

een, van de minister van Defensie, inzake kennisgeving dodelijk ongeval militair parachutist in Teuge (griffienr. 165436);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake beantwoording schriftelijk overleg informele bijeenkomst voor milieuministers, 11-12 juni 2019 (griffienr. 165182.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Milieuraad 26 juni 2019 (griffienr. 165166.02);

een, van alsvoren, inzake verslag informele bijeenkomst van milieuministers 11-12 juli 2019 Helsinki (griffienr. 165469);

een, van alsvoren, inzake Contouren Toekomstbeeld OV (griffienr. 165443);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2019 (griffienr. 165254);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019 (griffienr. 165142.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag Telecomraad 7 juni 2019 (griffienr. 165248);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 juli 2019 (griffienr. 165402);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag Energieraad 25 juni 2019 (griffienr. 165164.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Energieraad 24 september 2019 (griffienr. 165472);

een, van de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën, inzake Voortgang uitwerking maatregelen "werken als zelfstandige" (griffienr. 165459);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Verslag Raad WSB 8 juli 2019 te Brussel (griffienr. 165442);

een, van alsvoren, inzake aanbiedingsbrief EK beantwoording SO vragen Raad WSB 8 juli 2019 (griffienr. 165238);

een, van alsvoren, inzake aanbieding klantenquêtes WW, WIA, Wajong (griffienr. 165444);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Gemeentenieuws van SZW 2019-5 (griffienr. 165337);

een, van alsvoren, inzake gemeentenieuws van SZW 2019-6 (griffienr. 165468);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reisagenda VWS, tweede helft 2019 EK (griffienr. 165239);

een, van alsvoren, inzake Merkbaar beter thuis (griffienr. 165476);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, inzake Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (griffienr. 157522.21);

een, van alsvoren, inzake Tweede monitor Wkkgz (griffienr. 157522.22).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van de erratabrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer bij het rapport Aanpak mestvervuiling veehouderij (griffienr. 165197.01).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van R.v.d.H., inzake Defensie Radar debat 4 september 2019 (griffienr.165192.07);

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van H.L. inzake coffee shops (griffienr. 164856.09);

een, van I.A.J.F., inzake scheiding der Machten (griffienr. 165451);

een, van M.J., te Z., inzake wetsvoorstel 35 122 (Aanpassing VI-regeling) (griffienr. 165428);

een, van P., inzake PAS-gevolgen (griffienr. 165452).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van R.R. te O., inzake Wijziging fiscale bijtelling elektrische auto's 2020 (griffienr. 165008.02).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van C.S., inzake wetsvoorstel 33348 (Wet natuurbescherming) (griffienr. 160066.05);

een, van B.S., inzake Oekraïne mag 50 miljoen extra kip naar EU exporteren (griffienr. 165405).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van P.H. te E., inzake intrekking van zijn zorgbudget per 1 juli 2019 (griffienr. 165424);

een, van S.T., inzake liegen en bedriegen (griffienr. 164570.01);

een, van J.W.H., inzake corruptie en vriendjespolitiek (griffienr. 165440).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.v.d.W. te G., inzake bezuinigingen aanvullende pakketten zorgverzekeringen met name voor de fysiotherapie bij reumathoïde artritis in combinatie met bezuinigingen op buitengewone lasten ten gevolge van ziekte of handicap (griffienr. 163174.01);

een, van E.N. te Z., inzake de zieke zorgverzekeringswet (griffienr. 165438);

een, van J.VB., inzake de nieuwe wet BIG 2 (griffienr. 165429);

een, van A.v. M., inzake ouderverstoting (griffienr. 164254.04).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.