Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 21 januari 2020Parlementair jaar 2019/2020, 16e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.37 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 74 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Pouw-Verweij, Prins-Modderaar, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Gerbrandy, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-B);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35268).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35268) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Herdenking van de heer J.J.L. Pastoor

Aan de orde is de herdenking van de heer J.J.L. Pastoor.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik verzoek de leden te gaan staan.

Vandaag gedenken wij Jan Pastoor, die op 10 december jongstleden op 84-jarige leeftijd overleed. Hij was acht jaar lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA, van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007.

Jan Jacobus Lambertus Pastoor werd op 3 april 1935 geboren in Ruinerwold. Hij begon op de lagere school in zijn geboorteplaats. Na de Tweede Wereldoorlog zette hij zijn opleiding voort op de lagere school in Wanneperveen, omdat zijn vader daar burgemeester werd in 1946.

Aan het Openbaar Lyceum in Meppel haalde Jan Pastoor in 1954 zijn gymnasium a-diploma. Hij studeerde vervolgens Nederlands recht, in het bijzonder publiekrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na zijn militaire dienst ging hij werken bij de gemeente Wassenaar als ambtenaar op de secretarie. Acht jaar later werd de burgemeesterszoon zelf burgemeester in de gemeente Workum. Daar bleef hij acht jaar en hij was in die periode tweemaal korte tijd waarnemend burgemeester van buurgemeente Hindeloopen. Aansluitend was Jan Pastoor — opnieuw acht jaar — burgemeester van Smilde. Hij moest als burgemeester de verscheurde gemeenschap bij elkaar proberen te brengen na de Molukse gijzelingsactie op de lagere school in Bovensmilde in 1977. Hij noemde het later eens een "zeer complexe klus".

Van 1987 tot 1999 was Jan Pastoor lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Hij was belast met bestuurlijke aangelegenheden, volksgezondheid, ouderenbeleid, volkshuisvesting en energie. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de gemeentelijke herindeling, die hij in één keer doorvoerde voor de gehele provincie. In 1998 ging Drenthe van 34 naar 12 gemeenten.

Naast zijn werk als bestuurder was Jan Pastoor van 1971 tot 1992 ambtenarenrechter. Toen de ambtenarengerechten geïntegreerd werden in de rechtbanken, was hij rechter-plaatsvervanger in drie rechtbanken.

Jan Pastoor werd in Wassenaar actief voor de CHU, de Christelijk-Historische Unie, als secretaris van de kiesvereniging Wassenaar van de partij. Na zijn verhuizing naar Friesland was hij penningmeester van de CHU-Kamerkring Friesland. Toen de CHU opging in het CDA, vervulde hij dezelfde functie voor het CDA-gewest Friesland. Ook was hij voorzitter van de CDA-Bestuurdersvereniging, eerst van Drenthe en van 1991 tot 1997 van de landelijke Bestuurdersvereniging.

Toen Jan Pastoor in 1999 lid werd van de Eerste Kamer voor het CDA, kreeg hij ook hier bestuurlijke onderwerpen in zijn portefeuille. Zo hield hij zijn maidenspeech op 6 juli 1999 bij de behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk. Gemeentelijke herindelingen werden zijn specialiteit.

Verder behandelde hij wetgeving met betrekking tot het politiebestel, rampenbestrijding, cameratoezicht en integriteitsbeleid. Ook volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hadden vanuit zijn bestuurlijke kennis en ervaring zijn interesse en aandacht.

In een vraaggesprek met RTV Drenthe in 2008 zei Jan Pastoor dat het Eerste Kamerlidmaatschap het mooiste was geweest in zijn politiek-bestuurlijke loopbaan. Ik citeer: "Je bent helemaal op jezelf teruggeworpen en moet alles zelf beoordelen. Je werkt daarnaast in een fractie waarin een grote kameraadschap en een buitengewone vriendschap bestaan. Ik heb ervan genoten." Overigens is dit een vertaling uit het Drents, want dat sprak hij graag als de mogelijkheid zich voordeed. Ik niet.

Op 13 juni 1999 werd Jan Pastoor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn politieke en maatschappelijke carrière was hij onder andere actief als lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten, voorzitter van het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek, lid van de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en bestuurslid van de De Savornin Lohman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Christelijk-Historische Unie.

Jan Pastoor stond bekend als een zorgvuldig en precies bestuurder, wars van politieke spelletjes. Hij was ervan overtuigd dat de overheid betrouwbaar moet zijn.

Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dan geef ik u allen nu de gelegenheid om de familie van de heer Pastoor persoonlijk te condoleren in de Hall.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.37 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

 • a. 
  de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 21 januari 2020:

Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35268);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-B);

 • b. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 4 februari 2020:

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282);

 • c. 
  de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen en voorhangen te doen plaatsvinden op 11 februari 2020 onder voorbehoud:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864);

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 1 juli 2019 ter aanbieding van de Voorhang van het Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, C);

 • d. 
  de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel en brief te doen plaatsvinden op 11 februari 2020 onder voorbehoud:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054);

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 14 oktober 2019 ter aanbieding van het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (35054, B);

 • e. 
  de plenaire behandeling van de Staat van de rechtsstaat te doen plaatsvinden op 10 maart 2020.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

 • 1. 
  het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282).

Dit wetsvoorstel wordt in handen gesteld van de desbetreffende commissie;

 • 2. 
  de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 14 januari 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake historische kunstverkoop door het Koninklijk Huis (griffienr. 166134);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020 (griffienr. 166144);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2020 (griffienr. 166140);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 10 januari 2020 (griffienr. 166139);

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (griffienr. 166138);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid, inzake Ontwikkelingen sinds verzending van Kamerbrief Samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021 (griffienr. 165295.01);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake delegatie WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan, 8 - 11 juni 2020 (griffienr. 166133);

en, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het verslag OJCS-Raad 19-11-21 en 22 (Jeugd en Sport) (griffienr. 165823.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

 • 3. 
  de volgende geschriften:

een, van R.v.d.H., inzake Radargate Herwijnen (griffienr. 165192.25).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van Y.E.B., inzake formele klachtenprocedure tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (griffienr. 165890.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van R.v.B. te P., inzake milieumaatregelen van de overheid (griffienr. 166119).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van H.L., inzake staatsbedrijf (post) (griffienr. 166120);

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van K.v.M., inzake wetsvoorstel verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (griffienr. 165946.20);

een, van H.B. te A., inzake participatiewet (35213) (griffienr. 165946.19).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor de geschriften voor kennisgeving aan te nemen.