Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 29 maart 2022Parlementair jaar 2021/2022, 23e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Gerkens

Tegenwoordig zijn 64 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, Berkhout, Beukering, Bezaan, De Blécourt-Wouterse, Bredenoord, De Bruijn-Wezeman, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerkens, Van Hattem, Hiddema, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koole, Kox, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Oomen-Ruijten, Otten, Pijlman, Prast, Prins, Raven, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Schalk, Stienen, Van Strien, Talsma, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos, Mei Li Vos, De Vries en Van Wely.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 29 maart 2022. Ik heet de leden, de gouverneur van Sint-Maarten, de heer Holiday, de medewerkers en iedereen die deze vergadering via de webcast volgt van harte welkom. We hebben vandaag een korte vergadering aangezien er alleen een aantal hamerstukken ter besluitvorming op de agenda staat, en dat vind ik net zo jammer als u dat vindt.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Baay-Timmerman, wegens persoonlijke omstandigheden;

De Boer, wegens ziekte;

Bruijn en Van Gurp, wegens werkzaamheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35408);
  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769);
  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) (35940).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Ik dank alle leden en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.32 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 29 maart 2022:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35408);

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769);

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) (35940);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 5 april 2022:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (35869);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 12 april 2022:

Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891);

d. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 24 mei 2022:

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong) (35814).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769);

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht (35770);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022) (35993);

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (35489);

Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik) (35904);

Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (35910).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Algemene Zaken, inzake afschriftbrief over vragen aan alle bewindspersonen over hun openbare agenda (griffienr. 170999);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake "Europese Vredesfaciliteit (EPF) terug- en vooruitblik" (griffienr. 170973);

een, van alsvoren, inzake verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 3 en 4 maart 2022 (griffienr. 170838.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 10 en 11 maart 2022 (griffienr. 171003);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Algemene Zaken van 22 februari 2022 (griffienr. 170799.01);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 171011);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 22 maart 2022 (griffienr. 171004);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 171005);

een, van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake aanbieding Besluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de wet inburgering 2021 (griffienr. 170969);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Defensie, inzake beleidsreactie op CTIVD-rapport 75 over de inzet van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD; de snapshotfase (griffienr. 170979);

een, van de minister van Financiën, inzake verslag Financieel Stabiliteitscomité 11 februari 2022 (griffienr. 170970);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake verslag European Space Summit van 16 februari 2022 (griffienr. 170778.01);

een, van alsvoren, inzake Fit for 55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof Programma (griffienr. 171002);

een, van alsvoren, inzake verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 31 januari en 1 februari (griffienr. 170597.01);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022 (griffienr. 170982);

een, van de minister van Sociale Zaken en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen inzake afschrift 9e Kamerbrief Monitoring beroep noodpakket (griffienr. 170981);

een, van alsvoren, inzake aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 (griffienr. 170983);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake geannoteerde agenda Formele Raad 29 maart aanstaande (griffienr. 170980);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (griffienr. 170998);

een, van alsvoren, inzake afschrift TK-brief inzake verzamelbrief COVID-19 (griffienr. 171000);

een, van alsvoren, inzake voorhangbrief passende bekostiging voor integrale geboortezorg (griffienr. 171009).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van N.C., inzake gemeente Breda / F.E.B.0. (griffienr. 170968);

een, van D.Z., inzake begrip sociale huurwoning (griffienr. 170984);

een, van P.N., inzake "Waarom bleven zoveel stemmers weg" (griffienr. 170991);

een, van J.W., inzake "Huidige kieswet zou moeten worden gewijzigd" (griffienr. 170994).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.M., inzake Sint-Eustatius (griffienr. 170967).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van R.G., inzake oorlog Oekraïne (griffienr. 170740.29).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van F.J., inzake beleggingen pensioenfondsen (griffienr. 170995).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van P.K., inzake kansspelbelasting bij gokken op afstand online (170992).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.