Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 13 juni 2023Parlementair jaar 2022/2023, 37e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 14.02 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

De tijdelijke voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten:

Aerdts, Van Apeldoorn, Bakker-Klein, Van Ballekom, Baumgarten, Belhirch, Van den Berg, Bezaan, Van Bijsterveld, Bovens, Bruijn, Croll, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Faber-van de Klashorst, Fiers, Geerdink, Goossen, Van der Goot, Griffioen, Van Gurp, Hartog, Van Hattem, Heijnen, Holterhues, Huizinga-Heringa, Janssen, Janssen-van Helvoort, Jaspers, Kaljouw, Karimi, Kemperman, Klip-Martin, Klopman, Kluit, Van Knapen, Koffeman, Kox, Kroon, Lagas, Van Langen-Visbeek, Marquart Scholtz, Martens, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Van den Oetelaar, Oplaat, Panman, Perin-Gopie, Petersen, Prins, Ramsodit, Recourt, Rietkerk, Van Rooijen, Roovers, Rosenmöller, Schalk, Van Strien, Talsma, Thijssen, Van Toorenburg, Veldhoen, Visseren-Hamakers, Vogels, Mei Li Vos, Walenkamp en Van Wijk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 13 juni 2023. Ik heet de leden, de medewerkers, de aanwezigen op de publieke tribune en iedereen die deze vergadering via de livestream volgt van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De tijdelijke voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Meenen, wegens ziekte;

Schippers, wegens verplichtingen elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging tijdelijk Voorzitter en toegelaten leden

Aan de orde is de beëdiging van de tijdelijk Voorzitter en de toegelaten leden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Geachte leden, beste collega's. Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Reglement van Orde is mij de leiding van deze vergadering opgedragen.

Ik verzoek de leden die de presentielijst nog niet hebben getekend dat alsnog te doen. De presentielijst ligt op de tafel naast de Griffier.

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van het Reglement van Orde zal ik als eerste ten overstaan van de Kamer de voorgeschreven eed afleggen. Daarna zal ik de leden tot wier toelating is besloten, verzoeken de voorgeschreven eed dan wel de verklaring en belofte af te leggen.

Het afleggen van de eed dan wel verklaring en belofte van de toegelaten leden Van Meenen en Schippers zal in verband met hun afwezigheid volgende week plaatsvinden.

Ik verzoek de leden te gaan staan.

De Griffier:

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."

U steekt de twee voorste vingers van uw rechterhand aaneengesloten op en zegt daarop: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

U kunt weer gaan zitten.

Dan gaan we nu verder met het afleggen van de eed dan wel verklaring en belofte van de thans aanwezige leden tot wier toelating is besloten.

Ik lees allereerst het formulier voor. Vervolgens zal de Griffier in alfabetische volgorde de namen van de leden opnoemen. Als uw naam wordt genoemd, wilt u dan gaan staan en de eed dan wel verklaring en belofte afleggen. Na uw eed of belofte kunt u weer gaan zitten.

Ik lees nu het formulier voor.

"Ik zweer / ik verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer / ik verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer / ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer / ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."

U zegt "zo waarlijk helpe mij God almachtig" dan wel "dat verklaar en beloof ik". Indien u de eed aflegt, steekt u uw wijs- en middelvinger van uw rechterhand aaneengesloten omhoog.

Ik verzoek de Griffier vanaf het spreekgestoelte de namen en woonplaatsen voor te lezen.

De leden Bakker-Klein, Van Ballekom, Baumgarten, Bezaan, Van Bijsterveld, Bovens, Croll, Dessing, Van Dijk, Doornhof, Faber, Hartog, Van Hattem, Heijnen, Holterhues, Huizinga-Heringa, Jaspers, Klopman, Van Knapen, Van Langen-Visbeek, Marquart Scholtz, Martens, Moonen, Van den Oetelaar, Oplaat, Panman, Prins-Modderaar, Ramsodit, Rietkerk, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Van Strien, Talsma, Van Toorenburg, Vogels, Vos en Walenkamp leggen in handen van de tijdelijk Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af.

De leden Aerdts, Van Apeldoorn, Belhirch, Van den Berg, Crone, Dittrich, Fiers, Geerdink, Van der Goot, Griffioen, Van Gurp, Janssen-van Helvoort, Janssen, Kaljouw, Karimi, Kemperman, Klip-Martin, Kluit-Sledsens, Kox, Kroon, Lagas, Meijer, Nanninga, Nicolaï, Perin-Gopie, Petersen, Recourt, Roovers, Thijssen, Veldhoen, Visseren-Hamakers en Van Wijk leggen in handen van de tijdelijk Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik wens de leden geluk met hun benoeming en installatie tot lid van deze Kamer.

(Applaus)


Bekijk de video van dit verslagpunt

Onderzoek geloofsbrieven twee benoemde leden en beëdiging

Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van twee benoemde leden en de beëdiging van deze twee benoemde leden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Thans gaan wij over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden der Kamer, de heer M.J.L. Goossen en de heer N.K. Koffeman. Zoals vorige week aan de Kamer gemeld, kon van deze leden het geloofsbrievenonderzoek nog niet eerder worden verricht.

Ik deel aan de Kamer mee dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven: mevrouw S.M. Kluit als voorzitter, en de heer D.J.H. van Dijk en de heer H.J.J. Talsma beiden als lid.

Ik deel aan de Kamer mede dat de reeds ingekomen missiven van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van de heer M.J.L. Goossen en de heer N.K. Koffeman inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

Dan schors ik de vergadering voor een kort ogenblik om de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de gelegenheid te geven haar onderzoek af te ronden. Ik verzoek de leden op hun plaats te blijven.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Kluit, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, voor het uitbrengen van rapport.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Kluit (voorzitter van de commissie):

Dank, voorzitter. De commissie die de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden van de volgende personen in orde zijn bevonden: de heer M.J.L. Goossen te Melick en de heer N.K. Koffeman te Vierhouten.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor alle andere leden. Dit is namens de heer Talsma, de heer Van Dijk en mijzelf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik dank mevrouw Kluit voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak.

Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Goossen en de heer Koffeman binnen te leiden.

(De heren Goossen en Koffeman worden binnengeleid door de Griffier.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Dan gaan we nu over tot het afleggen van de eed dan wel verklaring en belofte. Ik verzoek alle leden te gaan staan.

"Ik zweer / verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer / verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer / ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer / ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."

U zegt "zo waarlijk helpe mij God almachtig" dan wel "dat verklaar en beloof ik". Indien u de eed aflegt, steekt u de twee voorste vingers van uw rechterhand aaneengesloten op.

De heer Goossen legt in handen van de tijdelijk Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af en de heer Koffeman de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik wens ook u van harte geluk met uw benoeming en installatie en verzoek u de presentielijst te tekenen, waarna u kunt plaatsnemen in de bankjes.

Na afloop van deze openbare vergadering is er tot 15.30 uur gelegenheid voor persoonlijke gelukwensen in de binnentuin. Dank u wel.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De tijdelijke voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn ingekomen beschikkingen met de benoemingen in de parlementaire assemblees houdende aanwijzing van:

De Tweede Kamerleden Van Wijngaarden, De Roon, Sjoerdsma, en Boswijk en de Eerste Kamerleden Martens en Petersen tot lid van de NAVO Parlementaire Assemblee, en de Tweede Kamerleden Brekelmans en Belhaj en de Eerste Kamerleden Faber-Van der Klashorst, Van Apeldoorn en Van Ballekom tot plaatsvervangend lid van de NAVO Parlementaire Assemblee.

De Tweede Kamerleden Van Wijngaarden, Brekelmans, Wilders en Hammelburg en de Eerste Kamerleden Karimi, Heijnen en Recourt tot lid van de OVSE Parlementaire Assemblee, en de Tweede Kamerleden Valstar en Markuszower en de Eerste Kamerleden Dittrich, Van Apeldoorn en Van Ballekom tot plaatsvervangend lid van de OVSE Parlementaire Assemblee.

De Tweede Kamerleden Van Wijngaarden en Wilders en de Eerste Kamerleden Kox, Moonen en Veldhoen tot vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, en de Tweede Kamerleden Omtzigt, Brekelmans en Warmerdam en de Eerste Kamerleden Kluit, Van den Berg en Van Ballekom tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

De Tweede Kamerleden Klink, De Kort, Kamminga, Van Ginneken, Boulakjar en de Eerste Kamerleden R.A. Janssen, Bezaan, Van Hattem, Moonen, Van Ballekom, Kluit, Talsma, Veldhoen, Ramsodit-de Graaf en Vogels tot lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee, en de Tweede Kamerleden Hagen, Van Campen en Eppink en het Eerste Kamerlid Kox tot plaatsvervangend lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

De Tweede Kamerleden Tielen, Van der Woude, Bosma en Hagen en de Eerste Kamerleden R.A. Janssen, Roovers en Geerdink tot lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Instelling commissies

Aan de orde is de instelling van commissies.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor voor de zittingsperiode die thans een aanvang neemt, de volgende vaste commissies in te stellen:

 • Binnenlandse Zaken (BiZa);
 • Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • Economische Zaken en Klimaat (EZK);
 • Europese Zaken (EUZA);
 • Financiën (FIN);
 • Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ);
 • Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO);
 • Justitie & Veiligheid (J&V);
 • Koninkrijksrelaties (KOREL);
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 • Verzoekschriften;
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval. Dan zijn de commissies hiermee ingesteld.

Dan zijn we aangekomen aan het einde van de eerste vergadering van deze nieuwe Kamerperiode. Voordat ik de vergadering sluit, wil ik alle leden vragen zich na die sluiting voor het rostrum op te stellen voor een foto — hier dus. Daarna wil ik de nieuwe leden vragen om nog even te blijven staan voor een aparte foto. U bent daarna allen van harte welkom in de binnentuin van de Kamer.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 14.02 uur.


Bijlages

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592);

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186) (36085);

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (PbEU 2019, L 321/1) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen) (36267);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleineondernemersregeling (Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling) (36312).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (griffienummer 173335);

een, van alsvoren, inzake overzicht IMVO-wetgeving (griffienummer 172051.01);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 mei 2023 (griffienummer 173334);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 mei 2023 (griffienummer 173325);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023 (griffienummer 173332);

een, van alsvoren, inzake verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 en 13 mei 2023 (griffienummer 173153.01);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag (griffienummer 173365);

een, van alsvoren, inzake Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (uitvoeringsovereenkomsten) inzake artikelen 13, 15, 16 en 25 van het Benelux Politiesamenwerkingsverdrag (griffienummer 173333);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap-top op 1 juni 2023 (griffienummer 173362);

een, van alsvoren, inzake beantwoording schriftelijke vragen van het lid De Boer over de vierde top van de Raad van Europa (griffienummer 173195.01));

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 173324);

een, van de minister van Defensie, inzake jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2023 (griffienummer 173330);

een, van alsvoren, inzake voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO (griffienummer 173343);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake beantwoording nadere vragen inzake voorstel van Europese Commissie inzake conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA (griffienummer 165792.59);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake aanbieding meicirculaire 2023 Gemeentefonds en Provinciefonds (griffienummer 173329);

een, van alsvoren, inzake uitstel beantwoording Kamervragen PvdD over de hernieuwde rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie (griffienummer 172562.05);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake motie van het lid Prast c.s. over dierenwelzijn (griffienummer 173337);

Een van alsvoren, inzake verslag Landbouw- en Visserijraad 25 april 2023 (griffienummer 173083.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11 13 juni 2023 (griffienummer 173363);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023 (griffienummer 173354);

een, van de minister voor Klimaat en Energie, inzake beantwoording nadere vragen inzake de nadere uitwerking van afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie (griffienummer 172624.03);

een, van de minister van Financiën, inzake overzicht toezeggingen Eerste Kamer (griffienummer 172886.21);

een, van alsvoren, inzake Voorjaarsnota 2023 (griffienummer 173371);

een, van alsvoren, inzake voortgang beleidsagenda aanpak witwassen (griffienummer 173291.01);

een, van de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake jaarrapportage Belastingdienst 2022 (griffienummer 173326);

een, van de staatssecretaris Toeslagen en Douane, inzake voortgang herijking herstel toeslagen en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders (griffienummer 168563.06);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 juni 2023 (griffienummer 173356);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen inzake Europolverordening (griffienummer 172329.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding rapport commissie-Silvis "Advocatendiensten aan de Staat" (griffienummer 173360);

een, van alsvoren, inzake vervolgvragen van 22 maart 2023 over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de

onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat (griffienummer 172451.02);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen over voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (griffienummer 173072.02);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake stand van zaken Nevele-arrest (griffienummer 173364);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 20 juni 2023 te Luxemburg (griffienummer 173361);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake aanbieding ontwerpbesluit technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering (griffienummer 173341);

een, van alsvoren, inzake regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag (griffienummer 173339);

een, van alsvoren, inzake afschrift beleidsreactie rapport van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten (griffienummer 168917.01);

een, van alsvoren, inzake vereisten representativiteit belangenorganisaties met een ideëel doel (griffienummer 173366);

een, van alsvoren, inzake voortgangsbrief kansspelen op afstand (griffienummer 170589.08);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie IPKO maart 2023 (griffienummer 173355);

een, van alsvoren, inzake beroep artikel 2.27 Comptabiliteitswet in het belang van het klifproject Sint-Eustatius (griffienummer 173338);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake EK-aanbiedingsbrief geannoteerde agenda formele Raad WSB 12 juni 2023 (griffienummer 173340);

een, van alsvoren, inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met indexatie van de toetsingsinkomens en maximumuurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang (griffienummer 173344);

een, van alsvoren c.s., inzake kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman (griffienummer 171759.04);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2023 (griffienummer 173331);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet (griffienummer 173327).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van A.V., inzake "Initiatiefvoorstel Nijboer en Grinwis Wet vast huurcontracten" (griffienummer 173200.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van M.H., inzake "Digitale Euro" (griffienummer 173349).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van B.A., inzake "Seeking help for my asylum" (griffienummer 173350).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad;

een, van J.B., inzake "Licht elektrische voertuigen LEV" (griffienummer 173198.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van J.M., inzake "Caribisch gebied Comply or explain" (griffienummer 173328).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van T.G., inzake "Pensioenwet WTP" (griffienummer 170746.128).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.R., inzake "Boek over de Hedwigespolder in Zeeuws Vlaanderen" (griffienummer 173353);

een, van S.S., inzake "Diverse onderwerpen" (griffienummer 167290.327).

Deze geschriften worden van belang geacht voor alle leden.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.