Stemming Annuleren enkelefeitconstructie AWGBVerslag van de vergadering van 10 maart 2015 (2014/2015 nr. 23)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Annuleren enkelefeitconstructie AWGB

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476).

(Zie vergadering van 3 maart 2015.)


De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Ark, mevrouw Yücel en de heer Klaver, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij deze stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. De heer Jasper van Dijk is niet aanwezig.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Meijer (SP):

Voorzitter. De keuzes met betrekking tot dit onderwerp liggen aan twee kanten uiterst gevoelig. De SP zoekt niet de confrontatie met kerkgenootschappen of met conventionele partijen. Wel vinden we dat de bestaande situatie een te zwakke positie oplevert voor werknemers en gebruikers tegenover besturen en directies. Mensen die niet voldoen aan de normen van de leiding, zijn onnodig kwetsbaar en kunnen benadeeld worden. Dat tast de gelijkwaardigheid van mensen aan. Een gang naar de rechter kan dat probleem niet goed oplossen. Daarom stemt de SP-fractie van harte in met het schrappen van de enkele-feitconstructie uit de wet.


Mevrouw Van Bijsterveld i (CDA):

Voorzitter. Naar de overtuiging van de CDA-fractie is er geen dringende noodzaak om de Algemene wet gelijke behandeling te wijzigen. De inhoud van de wet is duidelijk genoeg. De toenmalige Commissie Gelijke Behandeling is in concrete gevallen tot bevredigende oordelen gekomen. Die duidelijkheid heeft het huidige voorstel niet. Echter, omdat de voorgestelde tekst aansluit bij de Europese richtlijn ter zake en omdat de initiatiefnemers en de regering de belangrijke ijkpunten voor de interpretatie die mijn fractie onder woorden heeft gebracht, onderschrijven en omdat de rechter ook onder de voorgestelde tekst de ruimte heeft om in concrete gevallen tot een afweging te komen die recht doet aan de positie van alle betrokken partijen, zal mijn fractie voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.