Stemming Initiatiefwetsvoorstel AcquisitiefraudeVerslag van de vergadering van 19 januari 2016 (2015/2016 nr. 16)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Initiatiefwetsvoorstel Acquisitiefraude

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude (33712).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers, mevrouw Gesthuizen en de heer Van Oosten, en de minister van Veiligheid en Justitie van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Swagerman (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie heeft grote waardering voor de inspanningen die de initiatiefnemers zich hebben getroost om gedupeerden van misleidende handelspraktijken met dit wetsvoorstel tegemoet te komen en te beschermen. Voor mijn fractie was een van de maatstaven om dit voorstel te beoordelen of een wet een geschikt middel was. Daarbij stond centraal een klassiek liberale gedachte, te weten dat de contractvrijheid zo veel mogelijk ongemoeid diende te worden gelaten.

Mijn fractie is na ampel beraad en gezien de uitgebreide schriftelijke gedachtewisseling met de initiatiefnemers tot de conclusie gekomen dat dit voorstel op het deel van de strafrechtelijke wijzigingen geen, maar op het deel van de civielrechtelijke wijzigingen, in het bijzonder door de verschuiving in bewijslast, wel meerwaarde heeft. Mijn fractie zal dan ook voor het voorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ruers (SP):

Voorzitter. Wij van de SP-fractie zijn heel blij met dit wetsvoorstel. Wij hopen dat het in de samenleving het effect zal sorteren dat de initiatiefnemers ermee beogen. Of dit wetsvoorstel de hele moeilijke problematiek waar kleine ondernemers tegenaanlopen, zal oplossen, weten we niet, maar we vinden het in ieder geval een enorme stap vooruit en hopen dat het ook voor de kleine ondernemers goed zal uitpakken. Wij wensen de initiatiefnemers heel veel succes ermee en bedanken de initiatiefnemers voor hun goede voorstel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering even, zodat iedereen de initiatiefnemers kan gelukwensen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.