Stemming Openbaarheid van bestuurVerslag van de vergadering van 12 juli 2016 (2015/2016 nr. 38)

Aanvang: 14.01 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Stemming Openbaarheid van bestuur

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (34106).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rombouts (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Het was voor de leden van de CDA-fractie een lastige keuze: voor of tegen dit wetsvoorstel stemmen? De noodzakelijkheid en de proportionaliteit van de voorgestelde regeling waren voor ons niet zonder meer duidelijk. Daarom hebben wij de regering enkele vragen gesteld waarop in de memorie van antwoord een nadere en voor ons inmiddels afdoende toelichting is gekomen. Alles afwegende komt mijn fractie dan ook tot het oordeel dat een halt moet worden toegeroepen aan het bestaande misbruik en de disproportionele belasting die dat onder andere voor het ambtenarenapparaat van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries en andere instanties met zich meebrengt. Dit laat voor ons echter onverlet dat bestuursorganen verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur welwillend moeten blijven afhandelen. Wij hebben er vertrouwen in dat het bestuur dienovereenkomstig zal handelen. Wij zullen derhalve voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.