Stemming Motie cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerkingVerslag van de vergadering van 25 oktober 2016 (2016/2017 nr. 4)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Motie cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens),

te weten:

de gewijzigde motie-Teunissen c.s. over het decentraal toegankelijk houden van medische dossiers (33509, letter T, was letter S).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Bruijn (VVD):

Voorzitter. In het voortraject van dit wetsvoorstel heeft deze Kamer er bij de regering op aangedrongen om het kiezen voor systemen voor uitwisseling van patiëntgegevens aan het veld te laten. Deze motie is daarmee niet consistent en daarom zal mijn fractie tegen deze motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nooren (PvdA):

Voorzitter. De PvdA-fractie zal deze motie niet steunen, omdat zij overbodig is. De minister zei dit ook al. In de wet is juist op verzoek van het veld en van de beide Kamers gekozen voor een benadering waarin geen van de systemen de voorkeur heeft. De minister heeft in het debat herhaaldelijk toegezegd dat ze dat zal borgen en dat ze erop zal letten. Mijn fractie vertrouwt erop dat zij deze toezegging gestalte zal geven. Het is aan het veld om binnen de gegeven mogelijkheden oplossingen te zoeken en te implementeren die passen bij de wensen van de cliënt en de privacy zullen borgen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Teunissen c.s. (33509, letter T, was letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.