Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming motie Toezicht en tuchtrecht juridische beroepenVerslag van de vergadering van 6 december 2016 (2016/2017 nr. 10)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)(34145),

te weten:

de motie-Backer c.s. over het aanhouden van dit wetsvoorstel tot de beschouwing over doorberekening van kosten van overheidshandelen is ontvangen en besproken (34145, letter H).

(Zie vergadering van 29 november 2016.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend, ook ons nieuwe lid, de heer Sini? Ik constateer dat dat het geval is.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De minister heeft vorige week toegezegd het wetsvoorstel niet eerder in werking te laten treden dan 1 januari 2018. Daarmee wordt de inwerkingtreding uitgesteld en hebben de beroepsgroepen tijd om zich hierop voor te bereiden. De VVD-fractie is net als de D66-fractie benieuwd naar de in de motie genoemde beschouwing, maar vindt dat onvoldoende reden om het voorstel aan te houden en zal daarom tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (34145, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.