Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming overige motie Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinatiesVerslag van de vergadering van 27 juni 2017 (2016/2017 nr. 33)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming overige motie Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinaties

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen,

te weten:

de motie-Schalk c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (34377, letter E).

(Zie vergadering van 20 juni 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. De motie van de heer Schalk beoogt de wetswijziging pas na de komende gemeenteraadsverkiezingen in te laten gaan, omdat de voorbereiding voor deze verkiezingen al is begonnen en het bezwaarlijk is om gedurende het proces de verkiezingsregels aan te passen. Wij vinden dat wel een goed argument. Maar daartegenover staan twee andere argumenten. Het eerste is dat de wetswijziging al in februari door de Tweede Kamer is aangenomen, zodat mensen daarvan op de hoogte kunnen zijn, het tweede is dat enkel het schrappen van de mogelijkheid tot lijstcombinaties de voorbereiding van de partijen ons inziens niet substantieel beïnvloedt. Daarom zal mijn fractie tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (34377, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdD, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.