Stemming Goedkeuring overeenkomst van ParijsVerslag van de vergadering van 4 juli 2017 (2016/2017 nr. 34)

Aanvang: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Goedkeuring overeenkomst van Parijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (34589 (R2077)).

(Zie vergadering van 27 juni 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentatielijst getekend? Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schaap (VVD):

Voorzitter. De VVD acht dit een uitermate deugdelijke overeenkomst. Wat ons betreft had dit als hamerstuk kunnen worden afgedaan. Om die reden hebben wij ook afgezien van inbreng in het debat. Dit houdt uiteraard wel in dat het verdrag onze instemming heeft.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Sluijs (PVV):

Voorzitter. Het debat vorige week heeft duidelijk gemaakt dat het debat over het klimaat volledig is gepolitiseerd. Sterker nog, het lijkt wel of de PVV-fractie als enige hier nog met een rationele blik naar kijkt. Nederland geeft met het tekenen van het verdrag een blanco cheque die vele miljarden per jaar gaat kosten, zonder enig effect op het klimaat. Dit zonder rekening te houden met de belastingbetaler en zonder dit af te wegen tegen de vele andere noden in dit land. Mijn fractie vindt het onbegrijpelijk en zal dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Nog anderen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Onafhankelijke Senaatsfractie is afwezig.

Ik geef het woord aan mevrouw Teunissen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag mijn motie onder letter F (34589) aanhouden, omdat wij hierover nog een aantal gesprekken voeren met collega's.

De voorzitter:

Dat is duidelijk. Het gaat om de motie van het lid Teunissen c.s. over het aanbod van vegetarische maaltijden in de Eerste Kamer.

Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor, haar motie (34589 (R2077), letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.