Verslag van de vergadering van 25 september 2018 (2018/2019 nr. 1)

Aanvang: 13.52 uur

Status: gecorrigeerd


De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een brief van mevrouw Vos d.d. 11 september 2018, waarin zij meedeelt dat zij per 25 september 2018 vanaf 16.30 uur haar lidmaatschap van de Eerste Kamer wil beëindigen in verband met haar benoeming tot staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Zij zal dan door Zijne Majesteit de Koning worden beëdigd. Ik zal de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het ontslag op de hoogte stellen.

Ingekomen is een brief van mevrouw Bredenoord d.d. 18 september 2018, waarin zij verzoekt haar tijdelijk ontslag te verlenen per 3 oktober 2018 wegens zwangerschap en bevalling. Ik zal de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het ontslag op de hoogte stellen.

Op verzoek van de fractie van de VVD heb ik aangewezen:

de heer Wever als lid van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), voor Financiën (FIN), voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de bestaande vacatures;

de heer Knip tot voorzitter van de commissie voor Financiën (FIN) in de bestaande vacature.

Op verzoek van de fractie van D66 heb ik aangewezen:

mevrouw Andriessen als lid van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) in plaats van de heer Engels;

mevrouw Andriessen als lid van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) in plaats van de heer Engels;

de heer Engels tot vicevoorzitter van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) in de bestaande vacature.

Alvorens ik de hamerstukken aan de orde stel, wenst mevrouw Prast het woord voor een ordevoorstel, zo heb ik begrepen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast i (D66):

Voorzitter. Dank. Ik wil graag een ordevoorstel doen, namelijk dat de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34842) van de lijst van hamerstukken wordt gehaald en opnieuw wordt geagendeerd in de commissie Financiën.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Prast wenst het wetsvoorstel 34842, de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) van de lijst met hamerstukken van vandaag af te voeren.

Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval. Dan is het wetsvoorstel 34842 van de lijst met hamerstukken van vandaag afgevoerd.