Stemming Strafrechtelijke aanpak terrorismeVerslag van de vergadering van 25 september 2018 (2018/2019 nr. 1)

Aanvang: 13.59 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Strafrechtelijke aanpak terrorisme

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746).

(Zie vergadering van 11 september 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nooren (PvdA):

Voorzitter. Het voorliggende wetsvoorstel beoogt de kans op terroristische aanslagen te verkleinen, maar hoe ver kan en mag je gaan in het beperken van de vrijheid van mensen als er vermoedens zijn van terroristische plannen? De grondrechten van burgers zijn daarbij in het geding en het past bij de rol van de Eerste Kamer dat wij alert zijn op de vraag of maatregelen proportioneel en effectief zijn. Alles afwegend, is de PvdA-fractie van oordeel dat het wetsvoorstel net aan de positieve kant van de streep staat. Daarbij heeft meegewogen dat de maatregelen gemonitord worden en dat na vijf jaar een evaluatie plaatsvindt.

De fractie van de PvdA zal daarom voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank, mevrouw Nooren.

Ik geef het woord aan mevrouw Strik.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie staat erg kritisch tegenover dit wetsvoorstel, met name het voorstel om bij een bepaalde categorie verdachten de criteria voor voorlopige hechtenis te verruimen, vanwege de gevolgen voor de betrokkenen, maar ook uit zorgen over onze rechtsstaat. Wij stemmen uiteindelijk voor, omdat voor ons de strafrechtelijke vervolging van jihadstrijders de voorkeur verdient boven ontneming Nederlanderschap. We gaan er dus van uit dat dit instrument ten behoeve daarvan ook vaker zal worden ingezet. Bovendien gaan wij ervan uit, zoals de minister ook heeft bevestigd, dat de rechterlijke toetsing indringender wordt naarmate de voorlopige hechtenis langer duurt.

De voorzitter:

Dank, mevrouw Strik. Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.