Stemming motie, ingediend tijdens de voortzetting van het debat over Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit.Verslag van de vergadering van 12 februari 2019 (2018/2019 nr. 18)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit,

te weten:

  • de motie-Jorritsma-Lebbink c.s. over onderzoek naar een gedragscode (CX, letter H).

(Zie vergadering van 29 januari 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van een publicatie in Follow the Money zijn er wat onwelgevallige zaken naar boven gekomen. Daarom hebben wij twee weken geleden hier een debat gevoerd. En als gevolg daarvan ligt er nu een motie met het verzoek om een commissie op te richten om nader te gaan kijken naar de punten die er uit het debat zijn gekomen. De PVV-fractie is daar wel wat kritisch op, want wij vragen ons wel af of zo'n commissie gaat voorkomen dat dergelijke zaken weer gebeuren. Maar desalniettemin willen wij de commissie een kans geven en zullen wij voor de motie stemmen. Wij zullen de commissie echter wel kritisch volgen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber.

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Jorritsma-Lebbink c.s. (CX, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Er is geen enkele fractie die tegen heeft gestemd, er is geen enkele fractie afwezig.

Nu de motie is aangenomen, zal ik volgende week, 19 februari, een voorstel aan de Kamer doen om een bijzondere commissie, als genoemd in de motie, in te stellen.

Ik schors de vergadering voor een kort moment, in afwachting van de minister voor Rechtsbescherming.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.