Stemming moties Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkelingVerslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Aanvang: 14.20 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans),

te weten:

  • de motie-Teunissen c.s. over evaluatie van de milieu-effecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet (35013, letter F);
  • de motie-Verheijen c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten (35013, letter G).

(Zie vergadering van 21 mei 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over de motie 35013, letter F, de motie-Teunissen c.s. over evaluatie van de milieueffecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet. Ik heb al gevraagd of men stemverklaringen wil afleggen. Dat is dus niet het geval. We gaan meteen stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35013, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66, de PVV en Fractie Duthler ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de motie 35013, letter G, de motie-Verheijen c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten. De stemverklaring hebben we al gehad, dus we gaan stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Verheijen c.s. (35013, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA en Fractie Duthler ertegen, zodat zij is aangenomen.