Stemming Goedkeuring Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Noord-MacedoniëVerslag van de vergadering van 12 november 2019 (2019/2020 nr. 6)

Aanvang: 14.12 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Goedkeuring Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24) (35180).

(Zie vergadering van 5 november 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Apeldoorn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. De sinds het einde van de Koude Oorlog dolende NAVO bevindt zich ontegenzeggelijk in een diepe crisis. De Franse president Macron heeft het bondgenootschap zelfs hersendood verklaard. Een nieuwe uitbreiding zal zeker niet bijdragen tot de wederopstanding, maar brengt wel nieuwe risico's met zich mee waar niet of nauwelijks voordelen tegenover staan. Mijn fractie acht het in deze omstandigheden verstandiger om ons te herbezinnen op de toekomst van de NAVO en hoe de veiligheid op het Europese continent daadwerkelijk te verbeteren. Mijn fractie zal daarom tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Zijn er nog meer leden die een stemverklaring over dit wetsvoorstel wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV en Fractie-Otten voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, de SP en FvD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Alvorens ik de vergadering schors in afwachting van de minister van Financiën wijs ik de leden erop dat er bij de behandeling van het wetsvoorstel over Invest-NL straks drie leden zijn die hun maidenspeech zullen houden. Dat zijn de eerste drie sprekers, mocht u daarbij aanwezig willen zijn. Ik schors de vergadering nu kort in afwachting van de minister van Financiën.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.