Stemming moties Machtigingswet oprichting Invest-NLVerslag van de vergadering van 19 november 2019 (2019/2020 nr. 7)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Machtigingswet oprichting Invest-NL

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL),

te weten:

  • de motie-Otten c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35123, letter J);
  • de motie-Otten c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel tot een aangepaste aanvullende overeenkomst aanvaardbaar is voor de Kamer (35123, letter K);
  • de motie-Teunissen c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen als bedoeld in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL (35123, letter I).

(Zie vergadering van 12 november 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel 35123, Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL, kortweg Machtigingswet oprichting Invest-NL.

Ik heet de minister en de staatssecretaris van Financiën, die namens de regering aanwezig zijn bij de stemmingen, wederom van harte welkom.

Hebben alle leden de presentielijst getekend?

Dat is bijna het geval.

In de vergadering van 12 november heeft de heer Otten verzocht om zijn twee moties voorafgaand aan het wetsvoorstel in stemming te brengen. Kan de Kamer instemmen met dit verzoek? Dat is het geval. Dan is aldus besloten.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-Otten c.s. (35123, letter J).

Het mag ook voor alle drie de moties in één keer. Het woord is aan de heer Van der Linden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden (FvD):

Voorzitter, ik geef een stemverklaring voor alle drie de moties die in stemming komen vandaag. Allereerst over de motie van de groep-Otten over het intrekken van de wet. Dat zullen we niet steunen. We vinden dat clownesk. We stemmen zo meteen gewoon tegen de wet.

Dan de motie om de verbeterde overeenkomst af te wachten. Die zullen we ook niet steunen, want wij zijn tegen dit fonds en tegen deze wet, ook als er een andere overeenkomst komt.

De motie van de Partij voor de Dieren zullen we steunen, want die geeft wat meer democratische controle op de hobbyprojecten die straks gefinancierd gaan worden.

Dank u wel.

De voorzitter:

We gaan stemmen bij zitten en opstaan. Eerst stemmen we over de motie-Otten c.s. (35123, letter J).

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35123, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie-Otten c.s. (35123, letter K). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35123, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Voorts de stemming over het wetsvoorstel 35123, Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. Wenst ... De heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter, wij hadden de indruk dat over alle moties gestemd zou worden voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Die indruk had ik niet, want alleen de heer Otten heeft dit verzocht over zijn moties. Wilt u ook stemmen over de motie-Teunissen?

De heer Koffeman (PvdD):

Dat zou ik heel graag willen, ja.

De voorzitter:

Dat houdt in dat de heer Koffeman een voorstel indient aan de Kamer om te stemmen over de motie-Teunissen voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Kan de Kamer zich met dat verzoek verenigen? Dat is het geval.

Dan stemmen wij nu over de motie-Teunissen c.s. (35123, letter I). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35123, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de OSF, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.