Stemming moties Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijkingVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 13.58 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking),

te weten:

- de gewijzigde motie-Essers en Geerdink c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35241, letter H, was letter G);

- de gewijzigde motie-Geerdink en Essers c.s. over internationaal vergelijkend onderzoek naar de implementatie van ATAD2 in omringende EU-lidstaten (35241, letter I, was letter F).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)

In stemming komt de gewijzigde motie-Essers en Geerdink c.s. (35241, letter H, was letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Geerdink en Essers c.s. (35241, letter I, was letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.