Stemming over het ordevoorstel van het lid Klip-Martin over een vierde termijn en stemmingen over de Invoeringswet Omgevingswet.Verslag van de vergadering van 11 februari 2020 (2019/2020 nr. 20)

Aanvang: 13.55 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming ordevoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Aan de orde is de stemming in verband met het ordevoorstel van het lid Klip-Martin over een vierde termijn en stemmingen over de Invoeringswet Omgevingswet.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van de PVV, het CDA, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van GroenLinks en de PvdA ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We zullen conform dit aanvaarde ordevoorstel een vierde termijn plannen. Die zal nog voor de schorsing plaatsvinden en daar zo dicht mogelijk tegenaan worden gepland. De stemmingen zullen na de dinerpauze plaatsvinden. Ik kijk ook even naar de minister om te zien of dat convenieert met haar agenda.

Minister Van Veldhoven-van der Meer:

Als ik dan nog even de tijd krijg om mijn beantwoording voor te bereiden.

De voorzitter:

U krijgt altijd de gelegenheid om de beantwoording voor te bereiden. Zodra u dat vraagt, zal ik zeker schorsen, minister.

Dan stemmen wij thans over de moties die vorige week zijn ingediend bij het debat over het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel, het eerste deel van de kabinetsreactie daarop, de uitvoering van de motie-Schalk c.s. en de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp.

Ik heb begrepen dat de heer Cliteur verzoekt om een korte derde termijn om een gewijzigde motie met betrekking tot het bindend correctief referendum in te kunnen dienen. Aansluitend zal ook over deze gewijzigde motie worden gestemd. Kan de Kamer zich hierin vinden? Dat is het geval.