Stemming overige moties Invoeringswet OmgevingswetVerslag van de vergadering van 11 februari 2020 (2019/2020 nr. 20)

Aanvang: 19.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen overige moties Invoeringswet Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Nooren c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34986, letter AA, was letter X);
  • de motie-Nicolaï c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring (34986, letter Y);
  • de motie-Nicolaï c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels (34986, letter Z).

(Zie vergadering van 28 januari 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opslaan.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (34986, letter Y).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (34986, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.