Stemming motie Wijziging vierde anti-witwasrichtlijnVerslag van de vergadering van 21 april 2020 (2019/2020 nr. 25)

Aanvang: 22.31 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn),

te weten:

  • de motie-Otten c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (35245, letter F).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De Kamer heeft zojuist besloten om direct over de motie van de heer Otten te stemmen. We stemmen derhalve nu over de motie 35245, letter F, over de directe toezichts- en nalevingskosten.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35245, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.