Stemming Registratie uiteindelijk belanghebbenden vennootschappen en andere juridische entiteitenVerslag van de vergadering van 23 juni 2020 (2019/2020 nr. 33)

Aanvang: 13.57 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Registratie uiteindelijk belanghebbenden vennootschappen en andere juridische entiteiten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) (35179).

(Zie vergadering van 16 juni 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte de stemming over het wetsvoorstel 35179, Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Cliteur.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Cliteur (FvD):

Voorzitter. Het doel, de omvang, de problematiek en de effectiviteit van het wetsvoorstel zijn onvoldoende gemotiveerd. Het voorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn inzake witwassen en terrorismefinanciering. Daar zijn we allemaal tegen. Onder die vlag zijn en worden tal van wetten doorgevoerd die de vrijheden en privacy van nette burgers raken en de bevoegdheden van semioverheidsorganen als DNB en AFM uitbreiden. Soms moeten de goeden onder de kwaden lijden, maar van dit voorstel is de proportionaliteit niet aangetoond. Heeft de overheid inmiddels niet genoeg middelen om criminele geldstromen te volgen? Raakt dit voorstel criminelen of raakt het vooral nette burgers?

De discussie in de Kamer ging vooral over grondrechten met betrekking tot vrijheid van godsdienst, welke door dit wetsvoorstel worden achtergesteld.

De voorzitter:

Meneer Cliteur, uw halve minuut is voorbij. De halve minuut geldt voor iedereen, dus ook voor u. Wilt u afronden?

De heer Cliteur (FvD):

Nog één zin? Dit wetsvoorstel helpt dergelijke boeven meer dan de opsporingsdiensten. Daarom stemt FvD tegen, in het belang van familiebedrijven in Nederland.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Schalk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De Raad van State heeft via een extra voorlichting aan deze Kamer aangegeven dat bestuurders van kerkgenootschappen onevenredige risico's kunnen lopen of anderszins aan onwenselijk gedrag worden blootgesteld, zoals intimidatie, pesterijen of chantage, als registratie van hen wordt vereist. Daar komt bij dat er geloofsgemeenschappen zijn die nu al te maken hebben met grote risico's, zoals de joodse gemeenschap en een aantal vluchtelingenkerken.

Voorzitter. Hoezeer mijn fractie het doel van deze wet ook steunt, wil zij niet de verantwoordelijkheid nemen voor de risico's. Mijn fractie zal dan ook tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Zijn er nog meer stemverklaringen over dit wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, Fractie-Otten, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, FvD en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn wij hiermee aan het einde van de stemmingen gekomen. Ik dank de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor haar aanwezigheid bij de stemmingen. Ik verzoek de leden die deze zaal verlaten om dezelfde uitgang te nemen als waardoor zij zijn binnengekomen. Om veiligheidsredenen verzoek ik u nadrukkelijk om hierbij binnen en buiten de Ridderzaal minimaal 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken in afwachting van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.