Stemming motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het stemmen per brief (motie nader aangehouden)Verslag van de vergadering van 17 november 2020 (2020/2021 nr. 10)

Aanvang: 13.37 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590),

en over:

(Zie vergadering van 3 november 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Financiën — na zijn binnenkomst, straks — en de staatssecretarissen van Financiën, nu reeds, van harte welkom. Zij zijn namens de regering bij de stemmingen aanwezig. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan geef ik het woord aan de heer Koffeman voor een korte verklaring.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Mijn collega Peter Nicolaï laat vragen om de motie over het stemmen per post aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman.

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor zijn motie (35590, letter F) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Deze motie wordt van de stemmingslijst afgevoerd.