Besluitvorming over controversieelverklaring van wetsvoorstellenVerslag van de vergadering van 2 februari 2021 (2020/2021 nr. 22)

Aanvang: 13.33 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het overzicht van voorgestelde controversiële onderwerpen (35570, letter AE).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de besluitvorming over controversieelverklaring van wetsvoorstellen. Conform de procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen heb ik aan de Kamer twee lijsten voorgelegd. De A-lijst bevat de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling. De B-lijst bevat de wetsvoorstellen die zich in de fase van schriftelijke behandeling bevinden. Dan is er een aanvullende C-lijst met overige onderwerpen.

Na inventarisatie bij de fracties heb ik geconcludeerd dat er voor drie van de op de lijsten genoemde wetsvoorstellen een meerderheid van fracties is die voorstellen de wetsvoorstellen controversieel te verklaren dan wel voorstellen voor controversieelverklaring van die wetsvoorstellen ondersteunen.

Het betreft de wetsvoorstellen:

  • 35282, Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs, de Wet taal en toegankelijkheid;
  • 35532, Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
  • 35533, Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet.

Mijn voorstel is dan ook deze wetsvoorstellen controversieel te verklaren en tevens de overige op de lijsten voorkomende voorstellen niet controversieel te verklaren.

Wenst een van de leden het woord over dit voorstel? Dat is niet het geval.

Wenst een van de leden stemming over dit voorstel? Dat is niet het geval.

Ik concludeer dat de Kamer de genoemde wetsvoorstellen controversieel verklaart en de overige op de lijsten voorkomende voorstellen niet controversieel verklaart.