MededelingenVerslag van de vergadering van 2 februari 2021 (2020/2021 nr. 22)

Aanvang: 13.30 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Atsma, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende de aanwijzing van het Tweede Kamerlid J. van Wijngaarden als vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in de plaats van het voormalige Tweede Kamerlid A. Mulder.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik heb een verzoek ontvangen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij monde van haar commissievoorzitter, waarin wordt verzocht om het houden van een tweede en derde termijn inzake het initiatiefvoorstel-Karabulut, de Wet verdringingstoets, 34325. Dit omdat de plenaire behandeling van dit voorstel na een schorsing van drie jaar met veel nieuwe woordvoerders in tweede termijn hervat zal worden op 9 maart aanstaande.

Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval. Dan stel ik voor de tweede en derde termijn te houden op vooralsnog 9 maart aanstaande.

Daartoe wordt besloten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik deel de leden mee dat met ingang van 1 februari jongstleden mevrouw Candacé van der Bijl is gestart als plaatsvervangend griffier bij de Eerste Kamer, onder meer voor de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U zult haar op enig moment hier ook op het rostrum aantreffen.

Verder is de heer Laurens Dragstra gisteren gestart met zijn griffierschap voor de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. U had hem al eerder op het rostrum aangetroffen en hij is uiteraard ook een bekend gezicht binnen deze Kamer.

Ik wens beiden veel succes en werkplezier in hun nieuwe rol.