Stemming Wet handhaving kraakverbodVerslag van de vergadering van 30 maart 2021 (2020/2021 nr. 32)

Aanvang: 14.00 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Wet handhaving kraakverbod

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35296) (35296).

(Zie vergadering van 23 maart 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte stemmen we over het wetsvoorstel 35296, Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen, de Wet handhaving kraakverbod. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. Uit het initiatief, de toelichting daarop, de behandeling in de Tweede Kamer, de beantwoording van de schriftelijke vragen en de behandeling in de Eerste Kamer is de bedoeling van de indieners duidelijk geworden. Maar alle seinen uit de praktijk staan op rood. De praktijk zegt dat het langzamer, duurder, complexer en onzekerder wordt. Er zullen andere zaken voor moeten gaan wijken. Dat vindt mijn fractie onverantwoord. De druk op OM, rechtspraak en politie is al veel te hoog en zal met dit wetsvoorstel onnodig toenemen. Daarom zeggen rechtspraak, Openbaar Ministerie, VNG en advocatuur nee tegen dit voorstel. Die argumenten vindt mijn fractie overtuigend. Dit voorstel kan naar mening van mijn fractie de toets van uitvoerbaarheid, rechtmatigheid en handhaafbaarheid dan ook niet doorstaan. Daarom zal de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Dan zag ik mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Voorzitter, dank u wel. Kraken is een misdrijf. Dat hoort bij het OM thuis, het liefst zonder mogelijkheid tot kort gedingen en ander civielrechtelijke lijntrekkerij. Het kan ook niet zo zijn dat het handhaven van het eigendomsrecht afhangt van het humeur van de op dat moment dienstdoende driehoek. Dit wetsvoorstel echter kent ondanks de goede intenties grote omissies en slordigheden. Het is echt een heel mager zesje, moet ik toch wel zeggen. Alleen met de toezegging van minister Grapperhaus om deze wet een jaar eerder dan gepland te evalueren, kan en zal mijn fractie voorstemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Dan de heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dit wetsontwerp een goed voorbeeld is van waar we als Eerste Kamer onze toetsing op moeten richten, hoezeer je misschien emotioneel zelfs betrokken kan zijn bij de bedoeling van de indieners. Als je kijkt naar de uitvoerbaarheid en de deugdelijkheid van de wet, is die er niet; mevrouw Nanninga zei het al. Dan kan je eigenlijk niet anders constateren — dat doen wij als fractie ook — dat we tegen dit wetsontwerp zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen en aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u wel thuis.