35.296

Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbodDit initiatiefvoorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) wijzigt in het Wetboek van Strafvordering de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen en/of voorwerpen die daar worden aangetroffen. Hiermee willen de initatiefnemers de periode tussen aankondiging van ontruiming en de daadwerkelijke ontruiming verkorten.

Op grond van door het Openbaar Ministerie (OM) gehanteerde beleidsregels worden overtreders van het kraakverbod op dit moment in de gelegenheid gesteld om, na aankondiging van de ontruiming, een kort geding aanhangig te maken. De uitkomst hiervan moet worden afgewacht zodat tot die tijd geen ontruiming kan plaatsvinden.

De initiatiefnemers stellen nu een wettelijke procedure voor waarbij de rechter-commissaris de bevoegdheid krijgt om binnen 72 uur een machtiging te verlenen aan de officier van justitie. Deze kan vervolgens opsporingsambtenaren bevelen om te ontruimen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De deskundigenbijeenkomst vindt plaats op 9 maart 2021.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor J&V vindt plaats op 9 maart 2021.

De commissie streeft ernaar om het wetsvoorstel voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamer plenair te behandelen.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstipst


Documenten