Stemming motie KoninkrijksrelatiesVerslag van de vergadering van 13 april 2021 (2020/2021 nr. 34)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Koninkrijksrelaties

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Koninkrijksrelaties,

te weten:

  • de motie-Rosenmöller over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35570-IV, letter L).

(Zie vergadering van 6 april 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over een motie. Ik heet de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wij stemmen over motie 35570-IV, letter L, de motie van het lid Rosenmöller over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Het woord is aan de heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Ik wil aangeven dat de PVV-fractie tegen deze motie zal stemmen, want we vinden haar ontijdig en ongepast. Ik citeer het dictum van de motie: "spreekt uit dat het nieuwe kabinet een hogere prioriteit dient te geven aan de Koninkrijksrelaties door op bovengenoemde terreinen de Nederlandse inzet te intensiveren en zo de banden concreet en duurzaam te verbeteren". De heer Rosenmöller denkt hiermee toch een beetje de status van informateur te hebben en wil met deze motie sturen op het formatieproces. Hij trekt daarmee naar het idee van de PVV-fractie toch wel een te grote broek aan die niet past bij de rol van de Eerste Kamer. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Rosenmöller (35570-IV, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We zijn aan het einde gekomen van de stemming.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.