Stemming Verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonenVerslag van de vergadering van 22 juni 2021 (2020/2021 nr. 42)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366).

(Zie vergadering van 15 juni 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig zijn, nogmaals van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Wij stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35366, Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. De aanscherping van artikel 20 Boek 2 BW samen met wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht in verband met de verscherping van de mogelijkheid tot het verbieden van rechtspersonen is wat onze fractie betreft hoogst noodzakelijk. We zien in Nederland de laatste jaren de verontrustende opkomst van steeds radicaler wordende groeperingen die onze democratische rechtsorde in gevaar brengen. Ook de persoonsgerichte aanpak van het wetsvoorstel is een extra verbetering. Deze wetswijziging komt wat onze fractie betreft dan ook geen dag te vroeg. Daarom zullen wij voor de wet stemmen.

De voorzitter:

Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen over dit wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van 50PLUS afwezig is.