Stemming Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijdenVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 19.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer.

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 35522, Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Deze wet rustte op een motie van senator Holdijk uit 2014 — ik noem hem hier met ere — en daarna op een motie van Chris Stoffer van de SGP en Kees Verhoeven van D66 uit de Tweede Kamer. Wij achten het in deze wet een sprong voorwaarts dat geen eenzijdige wijziging van openingstijden mag plaatsvinden. Een mooi vervolg zou zijn dat ook bij de start van een huurovereenkomst geen dwang opgelegd mag worden. Dat is nog toekomstmuziek, maar deze eerste stap ondersteunt mijn fractie met vreugde.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Er is gevraagd om eerst over de moties te stemmen die zijn ingediend bij de behandeling van de Machtigingswet oprichting Invest International (35529), alvorens over het wetsvoorstel zelf te stemmen. Uiteraard ziet u nog de oorspronkelijke volgorde op de stemmingslijsten. Kan de Kamer zich vinden in de wijziging van die volgorde? Dat is het geval.