Stemming Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19Verslag van de vergadering van 30 november 2021 (2021/2022 nr. 8)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19) (35899).

(Zie vergadering van 23 november 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35899, Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19).

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. De SP was tegen de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, omdat die naar onze mening een product is van gestold wantrouwen tussen het parlement en het kabinet. De praktijk wijst inmiddels ook uit dat de minister veelvuldig een beroep moet doen op de spoedprocedure in de Tweede Kamer en dat de bepalende zeggenschap bij verlenging niet werkt zoals bedoeld. Wat de SP betreft, komt er dan ook snel een einde aan deze tijdelijke wet en gaan we snel zo veel mogelijk overhevelen naar de Wet publieke gezondheid. We zullen ons, gelet op de huidige situatie, echter niet verzetten tegen deze verlenging, maar zullen bij komende verlengingen beoordelen of het kabinet voldoende doet om aan deze slechte tijdelijke wet een einde te maken en deze over te laten gaan in de Wpg. Tijdelijk is wat de SP betreft ook tijdelijk. Daar passen een vierde, vijfde en verdere verlenging niet bij.

Als u mij toestaat, zal ik meteen de moties van een oordeel voorzien.

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Janssen (SP):

De motie-Van der Voort en de motie-Nanninga zullen wij steunen. De overige moties delen wij of inhoudelijk niet of vinden wij ontijdig, en daar zullen we tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.