Stemming moties Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheidVerslag van de vergadering van 28 maart 2023 (2022/2023 nr. 24)

Aanvang: 13.49 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid,

te weten:

  • de motie-De Blécourt-Wouterse c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AI (CXLVII, letter C);
  • de motie-Recourt c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat (CXLVII, letter D);
  • de motie-Veldhoen c.s. over de instelling van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken (CXLVII, letter E);
  • de motie-Veldhoen c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces (CXLVII, letter F);
  • de motie-Prins c.s. over geautomatiseerde besluitvorming met een hoge impact op mensenrechten (CXLVII, letter G);
  • de motie-Verkerk c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, letter H);
  • de motie-Gerkens c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen (CXLVII, letter J).

(Zie vergadering van 21 maart 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat mevrouw Prins het woord wenst over het aanhouden van een motie. Het woord is aan mevrouw Prins.

Mevrouw Prins (CDA):

Meneer de voorzitter. Ik zou graag onze motie willen aanhouden, omdat het antwoord van de staatssecretaris pas deze week binnen zal komen en nog niet daar is. Vandaar dat ik de motie graag even aanhoud.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prins.

Op verzoek van mevrouw Prins stel ik voor haar motie (CXLVII, letter G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dat betekent dat op er een nader te bepalen moment over de motie met de letter G gestemd wordt.

Dan heb ik begrepen dat ook mevrouw Veldhoen het woord wenst over het aanhouden van een motie. Het woord is aan mevrouw Veldhoen.

Mevrouw Veldhoen (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil de motie met letter E graag aanhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Veldhoen.

Op verzoek van mevrouw Veldhoen stel ik voor haar motie (CXLVII, letter E) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dit betekent dat er op een nader te bepalen moment wordt gestemd over de motie CXLVII, letter E.

Dan stemmen wij allereerst over de motie CXLVII, letter C, de motie van het lid De Blécourt-Wouterse c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AI. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-De Blécourt-Wouterse c.s. (CXLVII, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van 50PLUS afwezig is.

Dan stemmen wij over de motie CXLVII, letter D, de motie van het lid Recourt c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Recourt c.s. (CXLVII, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van 50PLUS afwezig is.

Dan stemmen wij over de motie CXLVII, letter F, de motie van het lid Veldhoen c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Veldhoen c.s. (CXLVII, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fractie van 50PLUS afwezig is.

Dan stemmen we over de motie CXLVII, letter H, de motie van het lid Verkerk c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Verkerk c.s. (CXLVII, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van 50PLUS afwezig is.

Dan stemmen wij ten slotte over de motie CXLVII, letter J, de motie van het lid Gerkens c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Dijk, namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De motie-Gerkens c.s. legt de vinger bij een belangrijk punt, namelijk de digitale geletterdheid op lerarenopleidingen. Dat is heel belangrijk. Het is dan ook niet voor niks dat digitalisering al deel uitmaakt van de kerndoelen. De opdracht in de motie om het overleg aan te gaan met besturen et cetera kan onbedoeld leiden tot nog meer bestuurlijke drukte in het onderwijs. Daar is het onderwijs niet mee gediend. Daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Oké, meneer Van Dijk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (CXLVII, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van 50PLUS afwezig is.

Hiermee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.