Stemming motie Extrabudgettaire financiering via fondsen en andere initiatievenVerslag van de vergadering van 11 april 2023 (2022/2023 nr. 26)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Extrabudgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over alle extrabudgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven,

te weten:

  • de motie-Otten over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen (31865, letter D).

(Zie vergadering van 4 april 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij over de motie 31865, letter D, de motie van het lid Otten over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Ja, mevrouw Prast, namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast i (PvdD):

Dank, voorzitter. In de ogen van mijn fractie is er verleden week bij het debat wel heel erg vaak door de minister verwezen naar "vakministers". Dat bemoeilijkt het voor ons om ons werk goed te doen, vinden wij. Vandaar dat wij deze motie zullen steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Ik zie de heer Otten enthousiast knikken.

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten (31865, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Fractie-Frentrop afwezig is.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.