Stemming (hoofdelijk) in verband met het ordevoorstel van het Lid Van Rooijen over het opschorten van de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenenVerslag van de vergadering van 16 mei 2023 (2022/2023 nr. 31)

Aanvang: 18.01 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Ordevoorstel opschorting plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen

Aan de orde is de stemming in verband met het ordevoorstel van de heer Van Rooijen over het opschorten van de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over de twee ordevoorstellen die eerder vandaag zijn gedaan. We stemmen eerst over het ordevoorstel van de heer Van Rooijen om de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067), die gepland staat voor aanstaande maandag en dinsdag, en uiteraard eventueel woensdag, uit te stellen. Er is om hoofdelijke stemming gevraagd door de heer Van Rooijen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het ordevoorstel? De heer Janssen. U wilt nog een toelichting geven, meneer Van Rooijen? Meneer Janssen, excuus, ik laat uiteraard eerst even meneer Van Rooijen zijn ordevoorstel toelichten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Zoals ik vanmiddag al aangaf, wil ik dat graag nu doen en niet vanmiddag, zodat ik me nog even kon voorbereiden op de stemming over het ordevoorstel vandaag in plaats van maandag.

Mijn fractie doet een ordevoorstel om het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36067) niet te behandelen. We hebben daarvoor twee overwegingen. Eén. Een wetsvoorstel vergt een zorgvuldige behandeling, die boven snelheid gaat. Een aantal belangrijke vragen zijn niet of niet goed beantwoord. Twee. Mijn fractie weet uiteraard dat ook omstreden wetsvoorstellen in de huidige Kamer behandeld kunnen worden, maar de uitslag van de Statenverkiezing is zo'n ingrijpend signaal van de kiezers dat we behandeling nu in deze Kamer aan de kiezers moeten kunnen uitleggen. Dat kunnen wij niet. Het is naar de kiezers toe daarom elegant om de behandeling uit te stellen.

Er is een meerderheid in de Tweede Kamer getoond. Ik denk dat die meerderheid er nog is, maar misschien wordt er eindelijk geluisterd in deze Kamer en beginnen daardoor mensen van gedachten te veranderen. Ik vraag hoofdelijke stemming over uitstel van dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. De Kamercommissie heeft er vorige week voor zover mij bekend unaniem mee ingestemd om volgende week met de plenaire behandeling te beginnen. Wij houden ons aan die afspraak en zullen volgende week bij de behandeling luid, duidelijk en onderbouwd aangeven waarom deze wet naar de mening van onze fractie niet aangenomen zou moeten worden. We stellen vast dat het ordevoorstel gaat over behandeling en niet over de stemming. Daar gaan we nog apart over besluiten.

De voorzitter:

Dank u, meneer Janssen. Dan zie ik de heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Ik vind het verstandig van de heer Van Rooijen dat hij de suggestie heeft overgenomen om dit voorstel nu in te dienen, omdat hij toch al weet dat hij anders volgende week een hoofdelijke stemming zou aanvragen.

Mijn fractie staat op het standpunt dat de Kamer volledig bevoegd is tot het moment waarop we niet meer bevoegd zijn. Ofwel: we hebben weliswaar de deurklink in de hand, maar het wetsvoorstel dat nu voorligt, is geen beslissend onderdeel geweest van welke verkiezingsstrijd dan ook. De SGP wil geen versnelling en geen vertraging. Dat betekent dat we op dit moment tegen het ordevoorstel zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over het ordevoorstel af te leggen? De heer Raven namens de OSF.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Raven i (OSF):

Dank u wel, voorzitter. Gisteren is er bij u een brief binnengekomen van de BBB-partij, die een verzoek heeft ingediend om zowel het debat dat we gisteren en vandaag hebben gevoerd over de Wet publieke gezondheid, als het debat van volgende week over de pensioenwetgeving uit te stellen. Ik heb gisteren bij de hoofdelijke stemming tegen het voorstel gestemd om dat gisteren en vandaag te behandelen. Ik steun het verzoek om het debat van volgende week uit te stellen en om dat vervolgens over de Kamerperiode heen te tillen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Raven. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen als hun eigen naam wordt genoemd, zonder enige bijvoeging.

In stemming komt het voorstel.

Vóór stemmen de leden: Ton van Kesteren, Koffeman, Nanninga, Nicolaï, Otten, Van Pareren, Raven, Van Rooijen, Van Strien, De Vries, Van Wely, Baay-Timmerman, Berkhout, Beukering, Bezaan, Dessing, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Van Hattem en Hermans.

Tegen stemmen de leden: Karakus, Kennedy-Doornbos, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Krijnen, Meijer, Moonen, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins, Recourt, Rietkerk, Rosenmöller, Schalk, Talsma, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos, Mei Li Vos, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Crone, Van Dijk, Dittrich, Essers, Fiers, Ganzevoort, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Janssen en Jorritsma-Lebbink.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 20 stemmen voor en 46 stemmen tegen is verworpen.