Stemming Wijziging begroting Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningenVerslag van de vergadering van 10 oktober 2023 (2023/2024 nr. 03)

Aanvang: 19.18 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging begroting Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (36401).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer.

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 36401, Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2023. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De BBB-fractie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Gasteren i (BBB):

De BBB is voor, maar met drie kanttekeningen. We zijn not amused, want we voelen ons een béétje voor het blok gezet, met de rug tegen de muur. We begrijpen de logica van de diverse percentages niet echt, dus wij willen dat graag later nog eens bespreken. En we zien wel degelijk een risico. Het is niet risicoloos, maar we willen de bewoners niet reddeloos en radeloos achterlaten. We willen graag een keer met de minister in gesprek over de toekomst en over de inhoud van dit soort wijzigingen.

De voorzitter:

En hoe gaat u dus stemmen? Want het is een stemverklaring.

De heer Van Gasteren (BBB):

Voor.

De voorzitter:

U gaat voorstemmen. Dank u wel, meneer Van Gasteren. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, JA21, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van OPNL afwezig is.

Gaat u zitten. Anders wordt het een hele lange avond.