Stemming motie Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota)Verslag van de vergadering van 21 november 2023 (2023/2024 nr. 8)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota)

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IO-AOW per 1 januari 2025 (36350-IX, 36350-XV, letter J).

(Zie vergaderingen van 11 juli 2023 en 14 november 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 36350-IX, 36350-XV, letter J, de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IO-AOW per 1 januari 2025. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Het CDA, de heer Bovens.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Bovens i (CDA):

Meneer de voorzitter. Wij hebben vanochtend met de fractie vergaderd over of wij zouden voorstemmen of tegenstemmen. Overigens zouden wij voor een van de aangehouden moties hebben gestemd, maar dat genoegen zal de heer Van Rooijen niet meemaken. Althans, in ieder geval niet vandaag!

(Hilariteit)

De heer Bovens (CDA):

Bij deze motie speelt wat anders. Het CDA is vóór herinvoering van de IO-AOW, maar we zullen toch tegen deze motie stemmen, omdat wij vinden dat het niet bij motie in de Eerste Kamer geregeld moet worden. Wij roepen onze collega's aan de overkant op om het via de koninklijke weg te doen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Bovens. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. (36350-IX, 36350-XV, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de PVV, FVD, JA21, de PvdD, de SP, BBB en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, Volt, de VVD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.