Stemming over moties, ingediend bij de interpellatie-Van Langen-Visbeek over de invoering van de OmgevingswetVerslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Invoering Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Van Langen-Visbeek over de invoering van de Omgevingswet (33118),

te weten:

  • de motie-Van Langen-Visbeek c.s. over overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (33118, 34986, letter FV);
  • de motie-Nicolaï c.s. over het instellen van een schadefonds (33118, 34986, letter FW).

(Zie vergadering van 28 november 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Nicolaï het woord wenst over het aanhouden van een motie. Ik geef het woord aan de heer Nicolaï voor een korte toelichting.

De heer Nicolaï i (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn motie over het instellen van een schadefonds graag willen aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor zijn motie (33118, 34986, letter FW) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Dank u wel, meneer Nicolaï. Dit betekent dat er op een nader moment gestemd wordt over de motie 33118, 34986, letter FW.

Wij stemmen nu allereerst over de motie 33118, 34986, letter FV, de motie van het lid Van Langen c.s. inzake overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Meenen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter, dank u wel. Ik heb tijdens dat debat uitgebreid met de minister van gedachten mogen wisselen over de betekenis van deze motie, met name het derde dictum, waarbij het gevoel heel sterk heerst dat het een soort openeinderegeling is. De minister heeft bezworen dat dat niet het geval is en heeft gezegd: de duiding van dat onderdeel betekent dat wij schouder aan schouder staan met de andere overheden. Dat wil mijn fractie ook, schouder aan schouder staan. Met die interpretatie, maar dan ook alleen met díé interpretatie, kunnen wij voor deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. Dan de heer Hartog namens Volt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Hartog i (Volt):

Voorzitter, dank u. De Voltfractie heeft sympathie voor de achterliggende gedachte die ten grondslag ligt aan deze motie 33118, 34986, letter FV, maar de wet moet nog in werking treden. Een compensatiesysteem optuigen terwijl nog onduidelijk is wat er gecompenseerd moet worden, waarvan de details onduidelijk zijn en waarvan de lasten niet in enige begroting zijn opgenomen, kan mijn fractie niet steunen. Wij zullen daarom tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Hartog. Dan de heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk i (SGP):

Dank u wel. Inhoudelijk kan ik mij deels wel aansluiten bij wat mijn collega van Volt zei. Wij vinden de motie van mevrouw Van Langen deels overbodig. Deels geeft die misschien onbedoeld ook aanleiding tot nieuwe ruis en onzekerheid bij de decentrale overheden. Dat moeten we niet doen. Voor het overige, omdat de SGP Sinterklaas niet is, stemmen wij tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk, voor deze toelichting. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Langen-Visbeek c.s. (33118, 34986, letter FV).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, de PVV, JA21, de PvdD, de SP, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, Volt, de VVD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aanvaard.