33.118 / 34.986, FW

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het instellen van een schadefondsIn deze motie wordt de regering verzocht een schadefonds (of een vergelijkbare voorziening) in het leven te roepen waarop burgers en ondernemers een beroep kunnen doen als zij schade ondervinden als gevolg van een bij inwerkingtreding van de Omgevingswet voorzienbaar falend DSO of van voorzienbare gebreken in het juridisch stelsel van de Omgevingswet. Verder wordt de regering verzocht om, voordat de Omgevingswet in werking treedt, de Kamer te informeren over de gevallen waarin compensatie zal worden uitgekeerd.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, FW
ingediend 28 november 2023
bij interpellatie-Van Langen-Visbeek over de knelpunten bij invoering van de Omgevingswet
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2023 aangehouden en op 27 februari 2024 vervallen op basis van artikel 67, eerste lid van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend bij de